ارزیابی قابلیت تولید محصولات عمدة زراعی در اراضی منطقة هشتگرد با استفاده از روش فائو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد اکولوژی گیاهان زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

نخستین گام در تعیین الگوی بهینة کشت گیاهان زراعی در کشاورزی و افزایش عملکرد و تولید در یک منطقه، شناسایی و ارزیابی قابلیت و ظرفیت (پتانسیل) تولید زمین‌های آن منطقه است. منطقة هشتگرد با گسترة تقریبی 1170 کیلومترمربع به‌دلیل نزدیکی به کلان­شهر تهران و تمرکز شمار زیاد واحدهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی موقعیت سیاسی اقتصادی مهمی دارد. هدف از این تحقیق با توجه به نبود اطلاعات کافی در زمینة ظرفیت تولید اراضی منطقة هشتگرد برای کشت آبی محصولات زراعی، تعیین قابلیت اراضی منطقة هشتگرد برای زراعت آبی چهار محصول عمده و برآورد عملکرد آن‌ها در واحد سطح با استفاده از روش سازمان خواربار جهانی (فائو) و محاسبة درآمد خالص به ازای هر مترمکعب آب مصرفی بود. ظرفیت تولید گندم، جو، ذرت علوفه­ای و یونجه با استفاده از روش فائو در منطقة هشتگرد به­ترتیب 3/12، 3/8، 75 و 8/26 تن در هکتار محاسبه شد. ظرفیت تولید به‌دست‌آمده در منطقه، کارایی بالای تولید گیاهان زراعی در منطقة هشتگرد را پیش‌بینی می‌کند و از سوی دیگر عملکرد به‌دست‌آمده توسط کشاورزان نمونه نشان‌ می‌دهد که امکان رسیدن به ظرفیت تولید در منطقة هشتگرد وجود دارد. در منطقة هشتگرد به ازای هر مترمکعب آب 25/1 کیلوگرم گندم، 1/1کیلوگرم جو، 6/6 کیلوگرم ذرت علوفه‌‌ای و 2/1 کیلوگرم یونجه تولید شد. همچنین بررسی شاخص سود خالص آب مصرفی هر گیاه در منطقه بیانگر یک واقعیت اساسی یعنی هدررفت آب در منطقه است که نیازمند سیاست­گذاری‌‌های نوین در زمینة بهبود ارتقاء عملکرد گیاهان زراعی و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی منطقه بر پایة ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hashtgerd area land for major crops production ability by FAO method

نویسندگان [English]

 • Seyed Jalal Yadollahi Nooshabadi 1
 • Mohammad Reza Jahansuz 2
 • Naser Majnoun Hosseini 2
 • Gholam Reza Peykani 3
1 Ph.D. Candidate, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor in Crop Ecology, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor in Agricultural Economics, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The first step in determining the optimal cropping pattern for crops and increase the yield in unit area is land use ability and production potential evaluation. Hashtgerd study area with an area of about 1170 square km because of the proximity to the metropolis of Tehran and focus a large number of agricultural, industrial and service units has an important economic and political position. According to importance of land capability studies at sustainable use of land and lack of sufficient information about potential Hashtgerd area for cultivation of crops, the purpose of this research is determination Hashtgerd area land capability and estimated four major crops yield by World Food Organization (FAO) method and the calculation of net income for per cubic meter of water used at per crops. The results showed area soil downstream for irrigated cropping has salinity and alkalinity restrictions. Production potential  for wheat, barley, forage maize and alfalfa  by FAO method at Hashtgerd area are in order as follows 12.3, 8.3, 75 and 26.8 ton/ha and given the small difference to field operation by favorite farmers it shows this method has High Performance in  crops yield estimate. In Hashtgerd area for per cubic meter of used water produce 1.25 kg wheat, 1.1kg barley, 6.6 kg forage maize and 1.2 kg alfalfa. Also check of NBPD index it shows the most valuable environmental resource (water in area) is waste.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land suitability assessment
 • foreseen Production
 • water productivity indivator
 • Water use efficiency
 1. Alborz Province Agriculture of Jahad Organization. (2015). The final report 2015. Alborzagri.ir
 2. Anonymous (1981).Report on the Agro–ecological Zones Projects, Methodology and Results for South and Central America. Guidelines FAO Soils Bulletin, 76, 1-35.
 3. Chinene, V. R. N. (1991). The Zambian land evaluation system. Soil use and manag. 70, 21-30.
 4. Dehghani Sanich, H., Nakhjavani Moghadam, M. M. & Akbari, M. (2008) . Investigating the water use efficiency based on the relative advantages of areas and low irrigation . Iranian Journal of Irrigation & Drainag. 1, 77-91.
 5. Dewite, CT. (1965). Photosynthesis of leaf canopies. Agric. Res. Wageninge. Report 663, 57-84.
 6. Ehsani, M. & Khaledi, H. (2003). Agricultural water efficiency. National Committee on Irrigation and Drainage. Report 23, 45-90. (In Farsi)
 7. Etedali, S., Givi, J. & Nouri. A. (2012). Comparison Between Land Production Potential Prediction for Maize, Using FAO and Wageningen Models and Assessment of Management Level for Its Cultivation Around Shahrekord City. Journal of Water and Soil, 26, 873-885. (in Farsi)
 8. Falsoleyman, M. & Chakoshi, B. (2011). Role of Optimal management of water use to increase the efficiency and sustainability of water resources plain crisis in arid and water scarce country. Journal of Geography and Regional Development.16, 200-217. (in Farsi)
 9. Farshi, A. A., Shariati, M. R. & Jarollahi, R. (1997). Estimates of Crop & Garden Plants water requirement. Agricultural Education Publishing. (pp. 20-25 & 690-699).
 10. Food and Agricultural Organization. (1979). Report on agro-ecological zones project. Methodology and result for Africa. World soil resources report. No. 48, FAO, Rome.
 11. FAO. (1976). A framework for land evaluation. FAO Soils Bulletin.32, 79-92.
 12. Givi, J. (2000). Qualitative, quantitative and economic Land suitability evaluation. In: proceeding of the 6th Iranian congress of crop production and plant breeding 3-6. Sep., Babolsar, Iran. pp.346. (in Farsi)
 13. Hedari, N. (2011). Determination and Evaluation of Water use efficiency of crops, Managed by farmers. Journal of Water Management and Irrigation, 2, 43-57. (in Farsi)
 14. Keshavarzi Bank. (2010). Department of economic studies. featuresSummaryof West Azerbaijanprovince.pp.9.From http://www.bki.ir/Portals/0/SBank/w-Azar-Gharbi.pdf
 15. Khaghani,R. (2010).Comparison between FAO and Wageningen Models Production Potential prediction for wheat, for its cultivation around Marand Region. Eleventh Congress of Soil Science, Soil Management and Food Security.p.98.(in Farsi)
 16. Mahler, P. J. (1979). Manual of land classification for irrigation. Soil Institute of Iran. 205, 12-54.
 17. Malakouti, M. J. & Tehrani, M. M. (2000). The role of micronutrients to increase performance and improve the quality of agricultural products. Second edition. Tarbiat Modarres University Publications.pp.279. (in Farsi)
 18. Mashayekhi, F. & Torabi, H. (2014). Evaluation of qualitative and quantitative land suitability for main crops in Khoda afarin region, Moghan plain. M.S Thesis. Faculty of Agriculture Shahed University. (in Farsi)
 19. Mosavati, S. A. & Seyed Jalali, S. A. (2002). Determination of land suitability and production potential of wheat in Golestan. Soil and Water Research Institute
 20. Savin, R. & Slater, G. A. (1991). Shading effects on the yield of and Argentinean wheat cultivar. Journal of Agriculture Science, 116, 1-7.
 21. Seyed Jalali, S. A. (2000). Estimated net production Bayumas and economic performance of annual products by FAO growth model. Soil and Water Research Institute. 1064, 27-40. (in Farsi)
 22. Seyed Jalali, S. A., Sarmadian, F. & Shorfa, M. (2013). Modeling land production potential for winter wheat in the region Aghili Khuzestan. Journal of Soil and Water Sciences, 27(4), 427-439.
 23. Sys, C., Van Ranst, E. & Debaveye, J. (1991). Land evaluation. Part I, principles in land evaluation and crop production calculation. International Training Center for Post Graduate Soil Scientists, Ghent University, Ghent. pp.274.
 24. Tehran Regional Water Company. )2013(.The water balance report of Hashtgerd study area. www.albrw.ir.
 25. Toscano, P., Ranieri, R., Matese, A., Vaccari, F. P., Gioli, B. A., Zaldeia, M., Silvestri, C., Ronchi, P. & La Cava, J. R. (2012). Durum wheat modeling: The Delphi system, 11 years of observations in Italy. European Journal of Agronomy, 43, 108-118.