ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 محقق ارشد، مرکز بین‌المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)، کرج

4 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تنش شوری بر روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد 167 لینه اینبرد و والدین آنها یعنی Babaxو Seri 82، آزمایشی در سال زراعی 1390-91 در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار تحت دو شرایط نرمال و شوری اجرا شد. ضرایب همبستگی سادۀ بین صفات، نشان داد از میان تمامی صفات مورد آزمایش، عملکرد بیولوژیک بیشترین همبستگی (**91/0r=) را با عملکرد دانه در شرایط نرمال داشت. در شرایط تنش شوری نیز عملکرد بیولوژیک بیشترین همبستگی (**83/0r=) را با عملکرد دانه داشت. با استفاده از رگرسیون گام‌به‌گام چهار صفت عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، شاخص برداشت و تعداد روز تا سنبله‌دهی به‌عنوان صفات تأثیرگذار در شرایط نرمال وارد مدل شدند که 98 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توضیح دادند. درحالی که در شرایط تنش شوری چهار صفت عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد بوته در واحد سطح و ارتفاع بوته وارد مدل شدند. برای یافتن روابط علّی صفات، تجزیۀ علیت برای عملکرد دانه انجام گرفت که بزرگ‌ترین تأثیرات مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به عملکرد بیولوژیک (87/0) و شاخص برداشت (40/0)، بزرگ‌ترین اثر غیرمستقیم و مثبت مربوط به وزن هزاردانه (15/0) در شرایط نرمال و بزرگ‌ترین تأثیرات مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به عملکرد بیولوژیک (86/0) و شاخص برداشت (54/0) در شرایط تنش شوری بود. در ادامه با استفاده از تجزیه به عامل‌ها، چهارده متغیر در چهار عامل برای شرایط نرمال و شش عامل برای شرایط تنش شوری تعریف شدند که در مجموع به‌ترتیب 65 و 70 درصد از تغییرات داده‌ها را توجیه کردند. نتایج این تحقیق در مجموع شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی را از معیارهای مهم مرتبط با عملکرد دانه معرفی کرد که می‌تواند در انتخاب ارقام و لاین‌های پرمحصول گندم کاربرد مطلوبی داشته باشد. علاوه بر آن، به‌جز عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه از مهم‌ترین اجزای عملکرد دانه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity stress on some agronomic characteristics,grain yield and its components in Seri/Babax recombinant inbred lines wheat

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Mahdi Nezhad 1
 • Mansour Omidi 2
 • Mohammad Reza Jalal Kamali 3
 • Mohmmad Reza Naghavi 2
 • Baratali Fakheri 4
1 Ph. D. Student, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj
2 Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj
3 Researcher, International Center of Mays and Wheat (CIMMYT), Karaj
4 Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Zabol
چکیده [English]

To study and determine  effect of salinity on relationship between  agronomic  characteristics and grain yield, 167  of  the  Seri/Babax recombinant wheat inbred  lines (RIL) together with two parents were evaluated using alpha latice design with two replications under two conditions (salt stress and normal), in Zabol field station in 2011-12 cropping season. Fourteen  traits  including: some agronomic characteristics, grain  yield  and  its  components,  were  measured  and  recorded  for  169  genotypes. Results  of  simple  correlation  coefficient  analysis  indicated  a  significant  positive  correlation  between  grain  yield   with  harvest  index, biological  yield, the  number  of  spike  m-2  and  the  number  of  grain m-2 for both normal and stress conditions. Stepwise regression analysis showed that biological yield, harvest index, 1000 grain weight and Days to heading were of higher importance, among other grain yield components for normal condition, in determination of grain yield. Whereas in stress condition, biological yield, harvest index, plant m2 and plant height were the most important. Path analysis coefficients showed that the highest direct effects on grain yield were biological yield and harvest index for both normal and stress conditions. Factor analysis determined four and six factors under normal and salt stress conditions that accounted for 65% and 70% of total observed variations of grain yield. These factors were yield components, quality related traits and grain yield and its components. In conclusion, the results of this study identified harvest index and biological yield as important traits in selection for high yielding wheat genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wheat
 • Biological yield
 • harvest index
 • 1000 grain weight
 • factor analysis
 1. Arduini, I., Masoni, A., Ercoli, L. & Mariotti, M. (2006). Grain yield and dry matter and nitrogen accumulation and remobilization in durum wheat as affected by variety and seeding rate. Europ. Journal Agronomy,25, 309-318.
 2. Attarbashi, M, Ghaleshi, S. & Zynalzadeh, A. (2002). Relationship of phenological and physiological traits with grain yield of wheat under rain- fed conditions. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 33, 21- 28. (In Farsi with English Abstract)
 3. Babu, R.C., Blum, A., Zhang, J., Sarkarung, S. & Guyen, H.T.N. (1999). Screening for osmotic adjustment in the rice. Genetic improvement of rice for water limited environments conference. 1-3 December. IRRI, Philippines 293-305
 4. Blum, A., Zhang, J. & Nguyeh, H. T. (1999). Consistent differences among wheat cultivars in osmotic adjustment and their relationship to plant production. Field Crops Research, 64, 287-291.
 5. Bilgin, O., Bilgin, A. Y., Genctan, T. & Baser, I. (2000). Relationship between characters related to tillering and grin yield in bread wheat. Acta Agronomica Hungarica, 48, 251-256.
 6. Del Blanco, I. A., Rajaram, S. & Kronstad, W. E. (2007). Agronomic potential of synthetic hexaploid wheat-derived populations. Crop Sciences, 41, 670-676.
 7. Dewey, D. R. & Lu, K. H. (1959). A correlation and path analysis of component of crested wheat grass seed production. Agronomy Journal, 51, 515-518.
 8. Ehdaie, B. & Waines, G. (1989). Genetic variation, heritability and path-analysis in landraces of bread wheat from southwestern Iran. Euphytica, 41, 183-190.
 9. Elhani, S., Mortas, V., Rharrabti, Y., Royo, C. & Garcia Del Moral, L. F. (2007). Contribution of main stem and tillers to durum wheat (Triticum turgidum L.var durum) grain yield and its components grown in Mediterranean Environments. Field Crops Research, 103, 25-35.
 10. Fagam, A. S., Bununu, A. M. & U. M. Buba. (2007). Path Coefficient Analysis of the Components of Grain Yield in Wheat (Triticum aestivum L.). International Journal Natural Application Sciences, 2, 310-316.
 11. FAO. (2010). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Quarterly Bulletin of Statistics. Rome, Italy. Available on-line as<http// www. FAO. org/docrep/013/i2050e. pdf/
 12. Feil, B. (1992). Breeding progress in small grain cereals: A comparison of old and modern cultivars. Plant Breeding, 108, 1-11.
 13. Ghaderi, M.G., Zeinalikhanghah, H., Hosseinzadeh, A.H., Taleei, A.R. & Naghavi, M.R. (2010). Evaluation of relationships between grain yield, yield components and the other characteristics associated with grain yield in bread wheat using multivariate statistical analysis. Iranian Journal of Crop Research, 7, 572-582. (In Farsi)
 14. Ghobadi, M., Kashani, A., Mamghani, S.A. & Egbal-Ghobadi, M. (2007). Studying tillering trend and its relationship with grain yield in wheat under different plant densities. Journal of Agricultural Sciences, 3, 23- 36. (In Farsi with English Abstract)
 15. Ghorbani, M. H., Khodarahmi, M., Darvish, F. & Taeb, M. (2010). Study the relationship of important agronomic traits with grain yield in bread wheat (Triticum aestivum L.) Lines. Journal of Agricultural Crop, 82, 101-106.
 16. Giunta, F., Motzo, R. & Deidda, M. (1993). Effect of drought on yield and yield components of durum wheat and triticale in a Mediterranean environment. Field Crops Research, 33, 399-409.
 17. Gupta, S. & Srivastava, J. (1999). Effect of salt stress on morpho physiological parameters in wheat Indian Journal Plant Physiol, 32, 162-171.
 18. Jackson, J. E. (1991). A user's guide to principal components. Wiley Inter science. New York, U. S. A.
 19. Houshmand, S., Arzani, A. & Maibody, S. A. M. (2005). Evaluation of salt-tolerant genotypes of durum wheat selected from in vitro anf field experiments. Field Crop Research, 91, 345-354.
 20. Husain, S., Munns, R. & Condon, A.G. (2003). Effect of sodium exclusion trait on chlorophyll retention and growth of durum wheat in saline soil. Aust. Journal Agriculture Research, 54, 589-597.
 21. Kumar, A. B. N. & Hunshal, C. S. (1998). Correlation and path coefficient analysis in durum wheats under differentplanting dates. Crop Research Hisar, 16, 358-361.
 22. Koocheki, A., BanayanAval, A., Rezvani, P., MahdaviDamghani, A., Jamiolahmadi, M., Vesal, S.R. (2005). The plant ecophysiology. University of Ferdoosi Mashhad Publication, 271 pp. (In Farsi with the English Abstract).
 23. Mehmet, A. & Yildirim, T. (2006). Path coefficient analysis of yield and yield components in bread wheat (T. estivum). Genotypes Pakistan Journal Botany, 38, 417-424.
 24. Mohammadi, M., Ghannadha, M. R. & Taleei, A. (2002). Study of genetic variation within Iranian local bread wheat lines using multivariate techniques. Seed and Plant Journal, 18, 328-347. (In Farsi with English abstract).
 25. Moral, G.L.F., Rharrabti, Y., Villegas, D. & Royo, C. (2003). Evaluation of grain yield and its components in durum wheat under Mediterranean condition. An Ontogenic Approach. Agronomy. Journal, 95, 266-274.
 26. Munir Ahmed, H., B. M. Khan, S. Khan, N. SadiqKissana and S. Laghari.  (2003). Plant coefficient analysis in bread wheat. Asian Journal Plant Science, 2, 491-494.
 27. Nass, H. G. & Reiser, B. (1975). Grain filling period and grain yield relationships in spring wheat. Can. Journal Plant Science, 55, 673-678
 28. Nourmand Moayyed, F., Rostami, M. A. & Ghannadha, M. R. (2002). Evaluation of drought resistance indices in bread wheat (T. aestivum L.). Journal of Agricultural Sciences, 4, 795- 805. (In Farsi with English Abstract)
 29. Poustini, K. & Siosemardeh, A. (2004). Ion distribution in wheat cultvars  in response to salinity stress. Field Crops Research, 85, 125-133.
 30. Rahnema, A., Bakhshandeh, A. & Noormohammadi, M. (2000). Study of tiller variation, seed yield and yield hcomponents of wheat as affected by different plant densities under south Khoozestan climatic condition. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 2, 12-24. (In Farsi with English Abstract)
 31. Okoyama, L. A., Fedrizzi, L. C. & Barbosa, J. F. (2004). Correlation and path analysis of yield and its components and plant traits in wheat. Ciencia Rural, 34, 1701-1708.
 32. Sharma, S. K. & Randawa, A. S. (2004). Path analysis in wheat Journal Reserch., Punjab Agriculture University, 41, 183-185.
 33. Shearman, V. J., Sylvester–Bradley, R., Scott, R. K. & Foulkes, M. J. (2005). Physiological processes associated with wheat yield. Progress in the UK. Crop Science, 45, 175-185.
 34. Simane, B., Peaacock, J. M. & Struck, P. C. (1993). Differences in development plasticity and growth rate among drought–resistence and susceptiple of durum wheat (Triticum aestivum L. Vra. Durum). Plant and Soil, 157, 155-166.
 35. Singh, S. P. & Diwivedi, V. K. (2002). Character association and path analysis in wheat (Triticum aestivum L.). Agriculture Science Digest, 22, 225-547.
 36. Slafer, G. A. (1993). Genetic improvement of field crops. CRC Press. . Vol. 30 488 pages.
 37. Takeda, G. (1979). Ecological analysis of photosynthesis of barley and wheat. Japan. Agriculture Reserch. Quarterly (JARQ), 13, 180-185.
 38. Topal, A., Aydin, C., Akgun, N. & Babaoglu, M. (2004). Diallelcross analysis in durum wheat (Triticum durum): identification of best parents for some kernel physical features. Field Crops Reserch, 87, 1-12.
 39. Villlegas, D. L., Garcia Del Moral, F., Rharrabti, Y., Marto, V. & Royo, C. (2007). Morphological traits above the flag leaf node as indicators of drought susceptibility index in durum wheat. Journal of Agronomy and Crop Science. 193:103-116.
 40. Wright, S. (1960). Path coefficient and path regression alternative or complementary concepts. Biometrics, 6, 198-202
 41. Zafarnaderi, N., Aharizad, S. & Mohammadi, S. A. (2013). Relationship between grain yield and related agronomic traits in bread wheat recombinant inbred lines under water deficit condition. Annals of Biological Research. 4 (4): 7-11.
 42. Zakizadeh, M., Esmaeilzadeh Moghaddam, M. & Kahrizi, D. (2010). Study on genetic variation and relationship between plant characteristics and grain yield in long spike bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes using multivariate analysis. Iranian Journal of Crop Sciences, 12, 18-30. (In Farsi)
 43. Zhong-hu, H. & Rajaram, S. (1994). Differential responses of bread wheat characters to high temperature. Euphytica, 72, 197-203.