بررسی تنوع ژنتیکی در خزانۀ ژنی عدس با استفاده از صفات مورفولوژیک در بردسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

2 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

3 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

4 مربی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

چکیده

  به‌منظور مطالعۀ تنوع ژنتیکی در 35 ژنوتیپ عدس، از نظر خصوصیات مهم مورفولوژیکی، فنولوژیکی، عملکرد و اجزای آن و بررسی روابط بین صفات مختلف از طریق روش‌های آماری چندمتغیره، آزمایشی در سال 1391 در قالب طرح آگمنت در چهار بلوک انجام گرفت. نتایج آمار توصیفی صفات نشان داد که تنوع زیادی در زمینۀ بیشتر صفات مورد ارزیابی وجود دارد. نتایج محاسبۀ ضرایب همبستگی سادۀ صفات نشان داد که صفت شاخص برداشت بیشترین تأثیر را بر عملکرد دانه دارد. تجزیۀ رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که صفاتی مانند شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و وزن خشک برگ و ساقه بیشترین تغییرات عملکرد را توجیه می‌کند. نتایج تجزیۀ مسیر نشان داد که بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه، مربوط به شاخص برداشت بود. تجزیه به عامل‌ها با دوران واریماکس شش عامل را استخراج کرد که درحدود 9/85 درصد از کل تنوع داده‌ها را توجیه می‌کرد. تجزیۀ خوشه‌ای به‌روش Average linkage همۀ ژنوتیپ‌ها را در سه گروه متفاوت قرار داد. بیشترین تنوع بین کلاستر‌های 2 و 3 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity of lentil germplasm using morphological traits in Bardsir.

نویسندگان [English]

 • Marziyeh Nouri Goghari 1
 • Hossein Dashti 2
 • Shahab Madah Hosseini 3
 • Elham Dehghan 4
1 M. Sc. Student, Faculty of Agriculture, Vali-Asr University of Rafsanjan, Kerman
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Vali-Asr University of Rafsanjan, Kerman
3 , Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Vali-Asr University of Rafsanjan, Kerman
4 Instructor, Faculty of Agriculture, Vali-Asr University of Rafsanjan, Kerman
چکیده [English]

In order to study of genetic diversity in 35 lentil genotypes in some morphophenological   traits, yield and yield components, and determine the relationships between different traits by multivariate statistical methods, an experiment was conducted as augmented design in 4 blocks in 2012. The results of descriptive statistics showed that many of traits had considerable variability. The results of the simple calculated correlation coefficients showed that harvest index had the greatest effect on seed yield. Stepwise regression analysis showed that traits such as, harvest index, biologic yield and leaf and stem dry weight justifies the most variation of yield. Results of path analysis showed that the highest direct positive effect on yield was related to harvest index. Factors analysis with varimax rotation extracted 6 factors which it described almost 85.9 percent of total variation in the data. Cluster analysis by average linkage method established all genotypes in 3 different groups. The highest diversity was observed between cluster 2 and 3.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lentil
 • Genetic diversity
 • Cluster Analysis
 • factor analysis
 1. Bagheri, A., Goldani, M. & Hasanzadeh, M. (1997). Agronomy and Breeding of Lentil. Jahad Daneshgahi Mashad Press, p. 248. (In Farsi)
 2. Bakhsh, A., Ghafoor, A. & Malik, B. A. (1992). Evaluation of lentil germplasm. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research, 35(1-2), 48-49.
 3. Gupta, A., Sinka, M. K., Mani, V. P. & Dube, S. D. (1996). Classification and genetic diversity in lentil germplasm. Lens Newsletter, 23, 19-14.
 4. Farshadfar, E. (2000).Multivariate principles and procedures of statistics. Razi University Publications, Kermanshah, Iran. (In Farsi)
 5. Johnson, R. A. & Wichern, D. W. (2007). Applied multivariate statistical analysis. (4th ed.). PrenticeHall International, INC., New Jersey.
 6. Kumar, A., Singh, D.P. & Singh, B.B. (1995). Association analysis in lentil. Journal Pulse Research, 8(1), 20-24.
 7. Luthra, S.K. & Sharma, P.C. (1990). Correlation and path analysis in lentils. Lens Newsletter, 17, 5-8.
 8. Majnoon Hoseini, N. (1993). Legumes in Iran. Jihad, Tehran University Publications. (In Farsi)
 9. Narouie Rad, M. R. Aghaie, M. J., Fanaie, H. R. & Ghasemie, M. (2008). Genetic variation in some phenological and morphological traits masses of hot and dry lentils. Journal of Research and Development, 78(4), 40-48. (In Farsi)
 10. Neyestani, A., Mahmoudi, F. & Sabagh pour, S.H. (2005). Causality analysis of yield components in lentil in dry farming conditions. Abstracts for the First National Conference on Pulses. Ferdowsi University of Mashhad. pp. 225. (In Farsi)
 11. Porasmaeil, M. Qhanavati, F. & Beizaei, A. (2012). Interspecific variation of morphological traits in Lens nigricans, L. ervoides and L. odemensis wild lentil species. Seed and Plant Improvment Journal, 1-28, 562-545. (In Farsi)
 12. Rao, S. K. & Yadav, S. P. (1988). Genetic analysis of biological yield, harvest index and seed yield in lentil. Lens Newsletter, 15, 3-5.
 13. Rezai, A. & Frey, K. J. (1990). Multivariate analysis of variation among wild oat accessions-seed traits. Euphytica, 49, 111-119.
 14. Sabagh pour, S.H., Safikhani, M., Sarker, A., Ghaffari, A. & Ketata, H. (2004). Present status and future propects of lentil cultivation in Iran. In Proceeding of 5th European conference on Grain legumes. 7-11 June, Dijon, France.
 15. Salehi, M., Hagh Nazari, A., Shekari, F. & Faramarzy, A. (2006). Factor analysis of some drought traits in lentil. In: proceeding of the Science and Crop Breeding Congress Abstracts. Pp. 286. (In Farsi)
 16. Saxena, P.K. & King, J. (1987). Morphogenesis in lentil: plant regeneration from callus on Lens culinaris Medik via somatic embryogenesis. Plant Science. 52, 223-227.
 17. Sharma, B.D. & Hore, D.K. (1993). Multivariate analysis of divergence in upland rice. Indian. Journal of Agricultural Science, 63,515-517.
 18. Singh, B.B. & Singh, D.P. (1993). Valuation of lentil germplasm in uttar Pradesh. Lens News Letter, 20(2), 11-14.
 19. Singh, B., Ambawatia, B., Maharaj, G.A. & Singh, M. (1994). Stress studies in lentil (Lens esculanta Moench). IV. Effect of removal of water stress on recovery of germination percentage in lentil. Legume Research. 17(1), 8-12.
 20. Singh, K. B. & Singh, S. (1969). Genetic variability and interrelationship studies on yield and other quantitative characters in lentil (Lens culinaris Medik). Lens Newsletter, 21 (1), 5-7.
 21. Stoilova, T. & Pereira, M. G. (1999). Morphological characterization of 120 lentil accessions. Lens Neawsletter, 26 (2), 7-9.
 22. Sultana, T., Ghafoor, A. & Ashra, F. M. (2005). Genetic divergence in lentil germplasm for botanical descriptors in relation with geographic origin. Pakistan Journal of Botany, 37, 61-69.
 23. Vogel, K. & Pederson, J. (1993). Breeding systems for cross- pollinated perennial grasses. Plant Breeding Review, 11, 152-176.
 24. Zaman, M. W., Miarand, M. K. & Rahman, M. M. (1989). Variability and correlation studies in local germplasm of lentil in banglandesh. Lens Newsletter, 16, 17-18.
 25. Walton, P.D. (1971). The use of factur analysis in determining characters for yield selection in Wheat. Euphytica, 20, 416-421.