تأثیر باکتری های محرک رشد و پیری بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1391 در مزرعۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. تیمار­ها شامل سطوح پیری بذر (شاهد، 3 ، 6 و 9 روز پیری در دمای 41 درجۀ سلسیوس  و رطوبت نسبی 100-90 درصد) و کاربرد باکتری­های محرک رشد گیاه (شاهد، ریزوبیوم­ الیگومینوساروم، سودوموناس ­پوتیدا و تلقیح توأم دو باکتری) بود. تیمار پیری بذر، وزن صددانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را به‌طور معناداری کاهش داد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به‌ترتیب در تیمارهای شاهد و پیری بذر 9 روزه مشاهده شد. اگرچه کاربرد هریک از باکتری‌ها به‌تنهایی به‌طور معناداری موجب بهبود عملکرد دانۀ لوبیا چیتی شد، بیشترین عملکرد دانه از تیمارهایی به‌دست آمد که با هر دو باکتری ریزوبیوم الیگومینوساروم و سودوموناس پوتیدا تلقیح شده بودند. همچنین برهمکنش پیری و باکتری بر وزن صددانه که یکی از اجزای اصلی عملکرد دانۀ لوبیا چیتی محسوب می­شود معنادار بود. به‌طور کلی نتایج نشان داد که پیری بذر موجب کاهش عملکرد دانۀ لوبیا چیتی شد، اما استفاده از باکتری­های محرک رشد نظیر ریزوبیوم الیگومینوساروم و سودوموناس پوتیدا ­توانست در افزایش عملکرد مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of PGPR bacteria and seed ageing on improving common bean (Phaseolus vulgaris L.) yield and yield components

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Eisvand 1
  • Akram Dousti 2
  • Naser Majnoun Hosseini 3
  • Ahmadali Pour Babaie 3
1 Assistante Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Lorestan, Khorram Abad, Iran
2 MSc. Student, University of Lorestan, Iran
3 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

To study the effects of different levels of seed ageing and bacteria inoculation on yield of common bean at field conditions, an experiment was carried out as factorial arranged in RCBD design with three replications at Research Farm of University of Tehran (Karaj-Iran) in 2012. Treatments consisted of four levels of seed ageing (0 (control), 3, 6 and 9 days at 41°C and 90-100% relative humidity) and bacterial inoculations at four levels (Control (no bacteria), Rhizobium oligominusarum, Pseudomonas putida and co-inoculation by Rhizobium oligominusarum and Pseudomonas putida). Results showed that application of bacterial inoculants significantly increased grain yield and yield components of common bean compared to non-inoculated plants. However, the highest values of these traits were observed with co-inoculation by Rhizobium oligominusarum and Pseudomonas putida. Results showed that interaction between ageing and bacteria inoculation was significant for 100 grain weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria inoculation
  • seed ageing
  • Yield components
  • 100 grain weight