بررسی عوامل مؤثر بر جوانی‌زنی بذر علف هرز خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، گروه علمی کشاورزی، 4697-19395 تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، قائمشهر

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر جوانه­زنی بذر خاکشیر تلخ، آزمایشی در سال 1390 در آزمایشگاه و گلخانۀ دانشگاه پیام نور مشهد، استان خراسان رضوی انجام گرفت. در این آزمایش،‌ اثر غلظت‌های مختلف جیبرلیک اسید، سیتوکینین، طول مدت پیش‌سرمادهی مرطوب و خشک، آب اکسیژنه، اتانول، تنش اسمزی، تنش شوری و عمق دفن بذر بر سبز شدن و استقرار گیاهچه بررسی شد. افزایش غلظت­ جیبرلیک اسید ازppm  50 به ppm 100 سبب افزایش جوانه‌زنی خاکشیر تلخ شد، اما غلظت‌های بیشتر جیبرلیک اسید اثر بازدارندگی بر جوانه‌زنی داشت. سرمادهی مرطوب، تأثیر بیشتری نسبت به سرمادهی خشک داشت. افزایش غلظت­ سیتوکینین موجب کاهش جوانه­زنی شد. جوانه­زنی خاکشیر تلخ نسبت به شاهد، با افزایش طول مدت قرارگیری در معرض آب اکسیژنه کاهش یافت. اتانول اثر بازدارندگی بر جوانه­زنی داشت. تنش اسمزی و شوری سبب کاهش جوانه‌زنی شد. با افزایش عمق دفن بذر، ظهور و استقرار گیاهچه کاهش یافت. نتایج این بررسی می‌تواند به‌عنوان اطلاعات پایۀ مؤثر در برنامه‌های مدیریت تلفیقی علف‌های هرز به‌کار گرفته شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of factors affecting seed germination of London rocket (Sisymbrium irio)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Amin Fani Yazdi 1
  • Mohammad Rezvani 2
  • Mohammad Hassan Rashed Mohassel 3
  • Hassan Karamzadeh 4
1 Agriculture Department, Payame Noor Universiry, 19395-4697 Tehran, I. R. of Iran
2 Department of Weed Science, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

In order to investigate factors affecting on seed germinating of London rocket (Sisymbrium irio), lab experiments were set up in 2011 at the Payamenoor University, Mashhad, Khorasan Razavi province. Effect of different concentrations of Gibberellic acid (GA3) and Cytokinin, wet and dry prechilling duration, hydrogen peroxide duration, ethanol, salt and osmotic stress and burial depth on seed germination and seedling emergence were investigated. Increasing concentration of GA3 from 50 ppm to 100 ppm enhanced germination of London rocket, but higher concentration of GA3 had inhibition effect. Wet prechilling was more effective than dry prechilling in seed germinating of London rocket. Increasing concentration of cytokinin decreased seed germination. Seed germination of London rocket was reduced by increase in duration of soaking in hydrogen peroxide. Ethanol had inhibition effect on germination Osmotic and salt stress decreased seed germination. Seed germination decreased with increase in burial depth. Results from the study could be used for integrated weed management programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gibberellic acid
  • hydrogen peroxide
  • salt and osmotic stress
  • seedling emergence