بررسی اثر محلول پاشی آهن و آلودگی سرب بر برخی صفات فیزیولوژی دو هیبرید ذرت علوفه ای در یک خاک آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد فقید گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور بررسی برخی صفات فیزیولوژی گیاه ذرت در وضعیت آلودگی سرب به‌همراه محلول­پاشی آهن، تحقیقی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و در گلخانه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح سرب (صفر، 100، 200 و400 میلی‌گرم درکیلوگرم خاک)، دو رقم ذرت (260 و 704) و چهار سطح محلول­پاشی سولفات آهن (صفر، دو، چهار و شش در هزار) بود. سرب سبب کاهش حجم ریشه، ارتفاع بخش ­هوایی، وزن خشک بخش ­هوایی و ریشه شد. نتایج نشان داد که در هر یک از سطوح سرب، با افزایش غلظت محلول‌پاشی آهن، غلظت آهن در بخش ­هوایی افزایش یافت. بیشترین شاخص پایداری غشا (54/88 درصد) در رقم 260 با ترکیب تیماری بدون سرب با محلول­پاشی آهن 2 در هزار و کمترین مقدار آن (69/42 درصد) در رقم 704 با ترکیب تیماری 400 میلی­گرم برکیلوگرم سرب و 6 در هزار محلول­پاشی آهن مشاهده شد. نتایج نشان داد که در وضعیت آلودگی سرب، محلول­پاشی آهن در غلظت‌های کم (2 و 4 در هزار) اثر مثبتی بر صفات بررسی‌شده داشت. براساس نتایج، رقم 704 در مقایسه با رقم 260 حساسیت بیشتری به آلودگی سرب نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of lead contamination and foliar application of iron on some physiological characteristics in two forage corn (Zea mays L.) hybrids in calcareous soil

نویسندگان [English]

  • Mahdi Tafvizi 1
  • Babak Motesharezadeh 2
  • Gholam Reza Savaghebi 3
چکیده [English]

To investigate the physiological traits of corn in terms of lead contamination with iron spray, research factorial completely randomized design with three replications was conducted in the greenhouse. The treatments consisted four levels of lead (zero, 100, 200 and 400 mg kg-1 of soil), two hybrids of maize (SC260 and SC704) and four foliar applications of iron sulfate (0, 0.2, 0.4 and 6%). Lead reduced the root volume, shoot height, shoot and root dry weight. Results showed the shoot of iron concentration increased in each of the levels of lead, with increased foliar concentrations of iron. The highest membrane stability index (88.54%) of the 260 varieties of non-contaminated soil treatment and foliar composition of Fe 2 per thousand, the lowest value (42.69%) of the 704 varieties treated with a combination of 400 mg Pb kg and 6 in thousands of foliar Fe was observed. Results showed that in terms of lead contamination, spray iron in low concentrations (2 and 4 per thousand) had a positive effect on the parameters studied. The results obtained in this trial, 704 compared with 260 varieties showed greater sensitivity to lead contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • leaf relative water content
  • Membrane stability index
  • root volume