تأثیر اسید هیومیک و کود فسفر بر عملکرد دانه و گل، رنگدانه‌های فتوسنتزی و مقادیر عناصر معدنی در گیاه چای ترش (Hisbiscus sabdariffa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات – دانشکدۀ کشاورزی- دانشگاه شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت (آگرواکولوژی)- دانشگاه زابل

چکیده

این آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کود فسفر در سه سطح 0، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار به‌عنوان عامل اول، و چهار سطح محلول‌پاشی اسید هیومیک 0، 750، 1500، 2250 گرم اسید هیومیک در هزار لیتر‌ آب به‌عنوان عامل دوم  بودند. نتایج نشان داد تیمار فسفر تأثیر معناداری بر عملکرد دانه، گل و اجزای عملکرد دانه شامل عملکرد بیولوژیکی، تعداد شاخۀ فرعی، تعداد کپسول در بوته، وزن بذر در تک‌بوته و وزن هزاردانه داشت و سبب افزایش آنها شد. بیشترین عملکرد دانه به‌مقدار 61/0 تن در هکتار و عملکرد گل به‌مقدار 63/0 تن در هکتار از سطح کودی 100 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. تیمار فسفر به‌صورت معناداری سبب افزایش رنگدانه‌های فتوسنتزی، قند محلول برگ و غلظت فسفر دانه شد. اسید هیومیک با بهبود اجزای عملکرد دانه سبب افزایش عملکرد گل و دانه شد. اثر متقابل کود فسفر و اسید هیومیک به‌جز عملکرد بیولوژیکی تأثیر معناداری بر تمامی اجزای عملکرد دانه و مقدار قند محلول برگ داشت. بیشترین تعداد شاخۀ فرعی در بوته، تعداد کپسول در بوته و وزن هزاردانه از تیمار100 کیلوگرم در هکتار فسفر و 1500 گرم اسید هیومیک در هزار لیتر‌ آب به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of humic acid and phosphorus fertilizer on seed and flower yield, photosynthetic pigments and mineral elements concentration in sour tea (Hisbiscus sabdariffa L.)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Heidari 1
  • Samaneh Khahlil 2
1 Associate Professor, Agronomy and Plant Breeding Department, University of Shahrood, Iran
2 MSc., Agroecology, University of Zabol, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted as randomized complete block design with three replications in 2012 at University of Zabol. Experimental treatments included phosphorus fertilizer at three levels of 0, 100 and 200 kg.ha-1 as the first factor and foliar humic acid at four levels of 0, 750, 1500, 2250 g.1000 L water as the second factor. Results showed phosphorus treatment had significant effect on flower and seed yield. Yield components included biological yield, number of branches, number of capsules per plant, seed weight per plant and 1000 grain seed weight. Phosphorus treatment increased these traits and the highest seed yield (0.61 ton.ha-1) and flower yield (0.63 ton.ha-1) were obtained at the 100 kg.ha-1 treatment. P treatment significantly increased the photosynthetic pigments, soluble carbohydrate in leaves and seed phosphorus concentration. In this study, humic acid application by improvement yield components caused an increase in the grain yield. The highest grain yield was obtained at 1500 g. 1000 L water. Interaction between phosphorus fertilizer and humic acid, except biological yield and leaf soluble carbohydrate, had significantly effect on all of the yield components. The highest number of branches per plant, number of capsules per plant and 1000 seed weight were obtained by application of 1500 g.1000 L water humic acid and 100 kg.ha-1 phosphorus treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humic Acid
  • Phosphorus
  • Quantitative traits
  • sour tea
  • yield