بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم‌های وارداتی عدس موجود در کلکسیون دانشکدۀ کشاورزی کرج با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

2 دانشیار دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

3 استادیار دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

4 مربی پژوهشی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

چکیده

تنوع ژنتیکی، اساس موفقیت در بهبود کمیت و کیفیت گیاهان زراعی است. شناخت تنوع و پتانسیل ژنتیکی هر گونۀ گیاهی در اصلاح نباتات ضرورت دارد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 30 نمونه عدس متعلق به کلکسیون دانشکدۀ کشاورزی کرج با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD بررسی شد. نوارهای باندی براساس وجود (1) یا نبود باند (0) کدگذاری شد. با استفاده از 15 آغازگر از بین 50 پرایمر، 143 باند قابل امتیازدهی ایجاد شد که 137 عدد از آنها چندشکل بودند. بیشترین تعداد باند چندشکل (16 باند) متعلق به آغازگر UBC611 و کمترین تعداد باند چندشکل (5 باند) متعلق به آغازگرهای (G، ,B  UBC502وJ) بودند. تجزیۀ خوشه‌ای به‌روش WPGMA با ضریب تشابه  Diceانجام گرفت و دندروگرام مربوط رسم شد. تجزیۀ خوشه‌ای، ژنوتیپ‌های مورد مطالعه را در تشابه (56/0) به چهار گروه اصلی طبقه‌بندی کرد. حد تشابه از 89/0 تا 44/0متغیر بود. بیشترین تشابه (89/0) بین دو ژنوتیپ یونان و شیلی16 و کمترین تشابه (44/0) بین ژنوتیپ‌های شیلی 2 و شیلی 17 مشاهده شد. با توجه به نتایج می‌توان نتیجه گرفت که تنوع ژنتیکی زیادی بین ژنوتیپ‌های عدس وجود دارد و نشانگر مولکولی RAPD ابزار مناسبی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های عدس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity of lentil germplasm using RAPD molecular marker

نویسندگان [English]

  • Marzieh Nouri 1
  • Hossein Dashti 2
  • Shahab Maddah Hosseini 3
  • Elham Dehghan 4
چکیده [English]

Genetic diversity is the basis success of improving the quality and quantity of crops. Recognizing of genetic diversity and genetic potential of each plant species in plant breeding is necessary. In this study genetic diversity of 30 lentil samples belonging to collection of the college of agriculture of Krage were evaluated using RAPD molecular markers. RAPD products were scored for presence (1) or absence (0). 15 primers among 50 primers were used. 143 bands were scored. 137 bands were polymorphic. The primer UBC611 revealed highest polymorphic bands (16 bands) and the lowest polymorphic bands (5 bands) belonged to primers (G, B, UBC502 and J). Cluster analysis was carried out according to WPGMA algorithm with the Dice similarity coefficient. The studied genotypes were classified into four main groups at the similarity coefficient of 0.56. The similarity varied from 0.44 to 0.89. The highest similarity (0.89) was found between Yunan and Shili 16 genotypes, whereas, the lowest was between Shili 2 and Shili 17 (0.44). According to the obtained results, there is a high and suitable option to assess genetic diversity among genotypes of lentils and RAPD molecular markers.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • Genetic diversity
  • Lentil
  • RAPD markers