بررسی امکان جانشینی روش تجاری مینی‌تیوبر با روش هیدروپونیک باز در تولید سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 استادیار، مؤسسۀ پژوهشی تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران.

چکیده

تولید حجم زیاد غده‌چۀ (مینی‌تیوبر) سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.)  در زمان کوتاه، نیازمند وجود شرایط محیطی کنترل‌شده همانند گلخانه‌ها است؛ تا از نابودی و آسیب غده‌های بذری جلوگیری شود. هدف از این پژوهش معرفی روشی جدید در تولید غده‌چۀ سیب‌زمینی با هزینۀ کمتر و ضریب تکثیر بالاتر بود. بنابراین برای ارزیابی کارایی روش‌های کشت از نظر میزان تولید غده‌چه، این روش‌ها در کرتی تقسیم‌شده با طرح پایه بلوک‌های تصادفی، برای 4 مرتبه تکرار و بررسی شد. در این آزمایش روش‌های کشت (کشت در ماسه و کشت در پیت‌ماس) به‌عنوان کرت اصلی و گونه‌ها (آگریا و سانته) به‌عنوان کرت فرعی درنظر گرفته شدند. براساس نتایج درصد استقرار گیاهچه‌ها در روش هیدروپونیک (کشت در ماسه) به‌طور معنا‌داری بالاتر از روش تجاری موجود (کشت در پیت‌‌‌ماس) بود. در روش هیدروپونیک ماسهـپرلیت، تعداد غده‌چۀ تولید‌شده در واحد سطح و در هر گیاه به‌ترتیب 70 و 44 درصد افزایش داشت و وزن مخصوص غده‌چه‌ها کاهش یافت. در هر 3 اندازۀ آزمایشی میزان جوانه‌زنی غده‌چه‌ها، نیتروژن کل و درصد پروتئین خام غده‌چه‌های برداشت‌شده متأثر از روش‌های کشت و گونه‌ها بررسی شد. بنابراین روش کشت در ماسه به‌دلیل پایین‌تربودن هزینۀ اولیۀ بستر کشت و بالاتربودن ضریب تکثیر، روشی ارزان و کارآمد برای تولید غده‌چۀ سیب‌زمینی معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of replacing current commercial potato mini-tuber production system by hydroponic sand culture

نویسندگان [English]

  • Babak Darvishi 1
  • Kazem Postini 2
  • Ali Ahmadi 3
  • Reza Tavakkol Afshari 3
  • Javad Shaterian 4
1 PhD Candidate, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Assistant Professor
چکیده [English]

Controlled environment may be adopted for a rapid multiplication of a large number of potato seed tubers. The controlled environment prevents seed tuber degeneration which may occur under field conditions. The objective of this study was to introduce new mini-tuber production system with high multiplication rate and low production cost. To evaluate the performance of culture systems in terms of tuberization, a split plot experiment based on a randomized complete block design with 4 replications was used. The main and subplots included culture systems (peat-moss and sand culture) and cultivars (Agria and Sante), respectively. The results showed that the establishment of plantlets in sand culture was higher than in the traditional system (peat culture). The number of tubers per unit area and per plant in sand culture was increased by 70% and 44%, respectively. Specific gravity of tubers was decreased significantly in the hydroponic sand culture. Tuber germination in all three grades, total nitrogen content and percentage of crude protein of harvested tubers was not affected by culture systems and cultivars. Therefore, hydroponic sand culture due to low initial cost of growth media and high multiplication rate can be recommended as a relatively inexpensive method in potato mini-tuber production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydroponic
  • minituber
  • Solanum tuberosum L
  • tuberization