الگوی ایزوزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه‌های لوبیا سفید(Phaseolus vulgaris L.) در تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی اثر تنش شوری بر فعالیت ایزوزیم‌های آنتی‌اکسیدان سوپراکسید‌دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و پراکسیداز (POX) در 18 ژنوتیپ لوبیا سفید (Phaseolusvulgaris L.) و مقایسه با شرایط طبیعی در قالب فاکتوریل با طرح پایۀ کاملاً تصادفی است. برای هر نوار ژل فعالیت ایزوزیمی با نرم‌افزار MCID به‌صورت میزان ”مساحت × شدت“ محاسبه شد. سه ایزوزیم برای SOD، یک ایزوزیم برای CAT و سه ایزوزیم برای POX به‌دست آمد. براساس تجزیۀ واریانس داده‌ها، فعالیت همۀ ایزوزیم‌ها جز POX2 بین ژنوتیپ‌ها و سطوح شوری و ”اثر متقابل بین ژنوتیپ × سطوح شوری“ برای SOD1، SOD2 و POX3 در سطح احتمال یک درصد معنادار شد. در حالی‌که برای اثر متقابل برای SOD3، CAT، POX1 و POX2 بی‌معنا بود. فعالیت ایزوزیمی در حالت شوری بیشتر از حالت عادی بود. مقایسۀ میانگین‌ ژنوتیپ‌ها نشان داد که در SOD3 ژنوتیپ‌های 1، 3 و 5، CAT ژنوتیپ‌های 8، 9 و 18و برای POX1 ژنوتیپ‌های6، 7 و 10 بیشترین فعالیت ایزوزیمی را داشتند. با مقایسۀ میانگین ترکیب‌های تیماری ژنوتیپ و سطوح شوری، ژنوتیپ‌های 7، 8، 9 و 12 بیشترین فعالیت ایزوزیمی SOD1 را در شرایط شوری و ژنوتیپ‌های 1، 2 و 4 بیشترین فعالیت را برای ایزوزیم POX3 در شرایط شوری نشان دادند. ژنوتیپ‌های 4، 7، 8، 9 و 13 بیشترین فعالیت SOD2 را در شرایط شوری داشتند. محاسبۀ همبستگی بین گونه‌های ایزوزیم‌ در شرایط عادی، شوری و کل دو محیط نشان داد که فقط دو ایزوزیم CAT و POX3 در تنش شوری، همبستگی مثبت و معنادار دارند. علاوه‌ بر تأثیر ژنوتیپ در میزان فعالیت آنزیم، تنش شوری فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patterns of superoxide dismutase, catalase and peroxidase antioxidant isozymes in seedlings of white beans under salt stress

نویسندگان [English]

  • Sajad Moharramnezhad 1
  • Mostafa Valizadeh 2
  • Ibrahim Dorani 3
1 M.Sc Student, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
2 Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this study the effect of salt stress on banding patterns of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and peroxidase (POX) in 18 genotypes of white common bean (Phaseolus vulgaris L.) were examined under two levels of NaCl )0 and 400 mM) stress. For each isozymic band the “density × area” scores on gels were evaluated by MCID software and considered as enzymatic activity. Three isozymes were observed for SOD, one for CAT and three for POX. According to analysis of variance the difference between genotypes and between salinity levels were significant (P≤0.001) for all isozymes except for POX2. The genotype by salinity interaction for SOD1, SOD2 and POX3 were significant (P≤0.001). According to mean comparisons in common bean genotypes, SOD3 showed the most activity increment in first, third and fifth genotypes, CAT in eight, ninth and eighteenth genotypes, and POX1 in sixth, seventh and tenth genotypes. Genotype by salinity interaction analysis showed that the most increment activity of SOD1were observed in seventh, eighth, ninth, and twelfth genotypes, SOD2 in fourth, seventh, eighth, ninth, and thirteenth genotypes and POX3 in first, second and fourth genotypes under salt stress. Correlation estimates between antioxidant isozymes in normal, salt stressed condition and total (both normal and salt stressed conditions) showed only one positive and significant correlation between CAT and POX3 under salt stressed condition. Finally the results indicated that salt stress increased activities of all studied antioxidant enzymes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • electrophoresis
  • isozymes
  • salinity
  • white bean