اثر باکتری‌های آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در سطوح مختلف کود گاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژِی، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، پردیس خودگردان، دانشگاه زابل

2 استادیار، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل

3 استادیار، مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب

چکیده

برای بررسی تأثیر کود دامی و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو، آزمایشی در مزرعۀ آموزشیـ پژوهشی پژوهشکدۀ کشاورزی دانشگاه زابل سال 1391 به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح مصرف کودهای دامی محتوی شاهد (فقدان کاربرد کود دامی)، 20 و 30 تن در هکتار و چهار سطح مصرف کود زیستی محتوی شاهد (فقدان کاربرد کود زیستی)، آزوسپیریلیوم، ازتوباکتر و ترکیب آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بودند. بر پایۀ نتایج به‌دست‌آمده سطوح مختلف مصرف کود دامی بر ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبلۀ گیاه تأثیر معناداری داشت. اثر تیمارهای کود زیستی بر ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در گیاه، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی، بیولوژیک و شاخص برداشت معنادار بود. بررسی اثر متقابل فاکتورها نشان داد که بیشترین عملکرد اقتصادی 66/2636 کیلوگرم در هکتار با مصرف همزمان 20 تن در هکتار کود دامی و مخلوط کود زیستی آزوسپیریلیوم با ازتوباکتر به‌دست آمد که نسبت به تیمار شاهد 9/9 درصد افزایش داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف تلفیقی کودهای دامی و زیستی، نسبت به مصرف جداگانۀ آنها ممکن است بر افزایش و اجزاء عملکرد جو نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Azospirillum and Azotobacter on yield and yield components of barley (Hordeum vulgare L.) under various levels of cow manure application

نویسندگان [English]

  • Monir Dahmardeh 1
  • Isa Khammari 2
  • Mahdi Dahmardeh 2
  • Ahmad Asgharzadeh 3
1 MSc. Student of Agro-Ecology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Asistant Professor, Soil and Water Research Institute, Iran
چکیده [English]

To study the effect of biofertilizers and manure on yield and yield components of barley (Hordeum vulgare) an experiment was conducted at Research Farm of University of Zabol, Iran in 2012 cropping season. Experimental treatments were arranged in a factorial design based on a randomized complete block design with three replications. Treatments were three manure levels (control, 20 ton/h-1, 30 ton/h-1) and four levels of biofertilizers (control, Azospirillum, Azotobacter and Azospyrilium+Azotobacter). Results indicated that manure levels had a significant effect on plant height, spike length, number of seed in spike and number of spike in plant. Biofertilizers caused significant differences in all measured traits expect for harvest index. The interaction effects showed that integrated application of manure and biofertilizers were more effective on barley growth. The highest economical yield (2.6 ton/h-1) was detected in 20 ton/h-1manure + Azospirillum and Azotobacter application. Integrated application of manure and biofertilizers could significantly increase seed yield and yield components of barley.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizers
  • economical yield
  • Manure
  • spike length