بررسی تنوع ژنتیکی ماشک گل خوشه ای براساس صفات مورفولوژیکی تحت دو شرایط نرمال و تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

2 پردیس کشاورزی کرج

چکیده

ماشک گل خوشه ای از بقولات علوفه ای و مرتعی کشور است که به دلیل سازگاری و تحمل به تنش های محیطی مورد توجه می باشد. در این پژوهش خصوصیات مورفولوژیک و زراعی 89 ژنوتیپ ماشک گل خوشه ای در دو محیط تنش و عدم تنش در قالب طرح آگمنت در مزرعه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران واقع در کرج در سال زراعی 90 - 1389 مورد ارزیابی و روابط بین صفات مختلف با استفاده از روش های چند متغیره آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان ضریب تغییرات فنوتیپی مربوط به تعدادگل در خوشه و تعداد غلاف بود. نتایج ضرایب همبستگی مشخص نمود که بین عملکرد در شرایط عدم تنش و صفات ارتفاع گیاه، تعداد غلاف، وزن صد دانه، عملکرد علوفه خشک، تعداد دانه در غلاف، ارتفاع میانگره و تعداد گل همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین عملکرد در شرایط تنش و صفات ارتفاع گیاه، تعداد غلاف، وزن صد دانه، عملکرد علوفه خشک، تعداد دانه در غلاف و تعدادگل همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of genetic variation of common vetch (vicia sativa .l) based on morphological traits under normal and stress conditions

چکیده [English]

Common vetch ) Vicia sativa .L) is belong to Fabaceae family and due to adaptation and tolerance to environmental stresses are considered. In this research, morphological and agronomic characteristics of 89 genotypes of common vetch ) Vicia sativa .L) were evaluated in an augmented design under irrigated and drought stress conditions in research field of University of Tehran at Karaj in 2011. Relationships among different characteristics using multivariate statistical analysis methods were analyzed. The result of coefficient correlation analysis revealed significant positive correlation between yield and plant height, pod number, seed weight, dry forage yield, seed number per pod, plant height and internode number of flowers. Also there was a significant positive correlation between yield and plant height, pod number, seed weight, dry forage yield, seed number per pod under stress condition. Stepwise regression analysis in normal condition showed number of pods, number of seeds per pod, seed weight, internode distance and days from sowing to pod in normal condition and number of pods, number of seeds per pod, seed weight and internode distance in stress condition were the most effective in yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common vetch
  • Genetic diversity
  • Stepwise regression
  • factor analysis