دستیابی به لاین های مقاوم به ریزومانیا در چغندر قند با استفاده ازروش دابل هاپلوییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر

2 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 پردیس کشاورزی کرج

چکیده

علیرغم توسعه تکنولوژی دابل هاپلوییدی برای بهبود صفت مقاومت به بیماری در گیاهان مختلف، گزارشات معدودی در ارتباط با ایجاد لاین های دابلویید مقاوم به ریزومانیا در چغندرقند وجود دارد. در این تحقیق به منظور دستیابی به لاین های خالص مقاوم به ریزومانیا وبذرگیری از آنها، از چهار توده چغندرقند دارای مقاومت نسبی به این بیماری کشت تخمک انجام گرفت. تخمک های جدا شده در محیط N6 با هورمونهای BA و NAA کشت شدند. برای تولید گیاهان دابل هاپلویید، گیاهچه های حاصل به صورت تک جوانه در تیمار کلشی سین در شرایط درون شیشه قرار گرفتند. ریشه زایی گیاهجه ها به صورت درون شیشه ای انجام شد و پس از سه هفته گیاهان به گلخانه منتقل شدند. پس از حذف گیاهان با تعداد کروموزومهای نامتعادل،گیاهان دابل شده پس از طی دوره مناسب سرمادهی جهت بذرگیری به مزرعه منتقل شدند و در مزرعه از آنها بذر گیری به عمل آمد. میزان پاسخگویی تخمکها در توده های مورد استفاده از 6/1 تا 4 درصد متفاوت بود. بررسی های سیتولوژیکی جهت تعیین سطح پلوئیدی گیاهان حاصل از کشت تخمک، نشان داد که 5/24 درصد هاپلویید، 59 درصد دیپلویید و 4/16 درصد گیاهان تتراپلویید بودند و میکسوپلوییدی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developement of sugar beet lines resistant to rhizomania using doubled haploid technique

چکیده [English]

Using haploid technique in breeding of sugar beet as an allogamous plant will facilitate breeding efforts. In this method,a pure line with a desirable genotype can be achieved by unfertilized ovule culture. Therefore ovule culture was done from populations with numbers: 27621, 27624, 27626 and 27629. Young flowering stems were collected and ovules were isolated from the flower buds after sterilization and cultured in N6 medium containing 0.2 mg/l BA,0.5 mg/l NAA,6% sucrose ,0.1% activated charcoal and 0.8% agar and kept at 27ºC in dark condition for one month. Ovules with direct regeneration transferred to medium containing 0.5 mg/l BA, 0.2 mg/l NAA and 3% sucrose after four weeks. Calli were transferred to the regeneration medium. The percentage of cultured ovules response was between 1.6-4%. Then haploids micro shoots were cultured in basic medium containing 0.1% colchicines and 1.5% DMSO for 24 hours, and were subsequently transferred to basic medium with a low level hormone. Haploid micro shoots were cultured in basic medium containing 0.1% colchicines and 1.5% DMSO for 24 hours, and were subsequently transferred to basic medium with a low level hormone .Rooting of DH plants was done in vitro.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar beet
  • Doubled Haploid
  • Resistance to Rhizomania
  • Colchicines treatment