بررسی ویژگی‌های کیفی علوفه سورگوم و شنبلیله تحت تاثیر کودهای نیتروژنه (زیستی، شیمیایی و تلفیقی) در نظام کشت مخلوط افزایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 انشگاه صنعتی شاهرود

4 دانشگاه شاهرود

چکیده

تعیین بهترین مخلوط کشت گیاهان علوفه ای و دارویی از ارکان اساسی در افزایش کیفیت علوفه در نظام تولید علوفه دارو به حساب می آید. به منظور بررسی تأثیر کودهای نیتروژنه (زیستی، شیمیایی و تلفیقی) روی کمیت و کیفیت علوفه سورگوم و شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار درمزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد کرج در سال زراعی 90-1389 به اجرا در آمد. سطوح مختلف کودی شامل: شاهد بدون کود (N0)، کود بیولوژیک (ازتوباکتر- ریزوبیوم- آزوسپرلیوم- میکوریزا) (NBi)، کود شیمیایی نیتروژن (درقالب اوره بر مبنای آزمایش خاک) (100 Nch) و کود تلفیقی شامل کود بیولوژیک + 50% کود شیمیایی نیتروژن (NBi+Nch50)، هر چهار تیمار به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شدند. ترکیب‌‌های کشت مخلوط شامل: کشت خالص سورگوم بدون علف‌هرز (S0)، کشت خالص سورگوم با علف‌هرز (Sw)، کشت خالص شنبلیله بدون علف‌هرز (T0)، کشت خالص شنبلیله با علف‌هرز (Tw)، کشت سورگوم+ 50% کشت شنبلیله (ST50) و کشت سورگوم+ 100% کشت شنبلیله (ST100) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of forage qualitative characteristics of Sorghum and Fenugreek affected by nitrogen fertilizer (biological, chemical and integrated) in additive intercropping

چکیده [English]

Determining the best mixture of sorghum and fenugreek intercropping defines the best forage quality in medicinal forage production. This project was conducted to evaluate the effect of biological, chemical and integrated fertilizing systems on forage quantity and quality in sorghum and fenugreek intercropping. The experimental treatments were arranged as split plots based on randomized block design with three replications. The fertilizing treatments consisting of: 1. Control (N0 fertilizer), 2. Biological fertilizer (a combination of Azosperilium, Azotobacter, Rhizobium and Mychorriza), 3. Chemical fertilizer (urea based on soil analysis), 4. 50% chemical fertilizer + Biological fertilizer were assigned to the main plots. The subplots were assigned to different additive intercropping combinations of sorghum and fenugreek viz. 1. Sole Sorghum (weed free), 2. Sole sorghum (weed infested), 3. Sole fenugreek (weed free), 4. Sole fenugreek (weed infested), 5. Sorghum + 50% fenugreek, 6. Sorghum + 100% fenugreek. The results indicated that the highest dry matter digestibility (64.2%) and protein percentage (13%) in sorghum forage was obtained in sorghum+50% fenugreek when received integrated fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Additive intercropping
  • Sorghum
  • Fenugreek