مطالعه واکنش برنج و سوروف (Echinochloa crus-galli) به دز و زمان مصرف برخی علف‌کش‌های شالیزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 موسسه تحقیقات برنج کشور

3 دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

این بررسی در سال‌های 1387 و 1391 در مؤسسه تحقیقات برنج کشور به منظور مطالعه واکنش علف ‌هرز سوروف و گیاه زراعی برنج به علف‌کش‌های اکسادیارژیل، بوتاکلر و تیوبنکارب اجرا گردید. تیمار‌های آزمایش شامل دز علف‌کش در شش سطح (تا سه برابر دز توصیه شده) و زمان مصرف علف‌کش در دو سطح (قبل و بعد از نشاءکاری) بود. نتایج نشان داد که کارایی علف‌کش‌ها در کنترل سوروف تا 4-هفته پس از نشاکاری مشابه (95٪≤) بود. کارایی اکسادیارژیل در 6-هفته پس از کشت به 60-50 درصد کاهش، امّا کارایی دو علف‌کش دیگر مشابه مرحله قبلی ارزیابی بود. گیاه‌سوزی علف‌کش‌ها بر روی برنج با افزایش دز علف‌کش دارای روند افزایشی بود، امّا میزان آن برای علف‌کش‌های مورد بررسی در زمان‌های مختلف مصرف متفاوت بود. کاربرد اکسادیارژیل قبل از نشاءکاری و تیوبنکارب و بوتاکلر بعد از نشاءکاری دارای گیاه‌سوزی کمتری بودند. همه علف‌کش‌ها سبب افزایش طول دوره تا 50% گلدهی شدند، ولی شیب مدل خطی برازش شده برای علف‌کش تیوبنکارب در روش کاربرد قبل از نشاءکاری حدود دو برابر دیگر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Rice and Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) to Rate and Time of application of Some Paddy Herbicides

چکیده [English]

This study was carried out in 2008 and 2012 in rice research institute of Iran (Rasht) in order to study the response of barnyardgrass and rice to oxadiargyl (Oxa), butachlor (Buta) and thiobencarb (TB) herbicides. Treatments included herbicide doses in six levels up to three times the recommended rate, and time of application in two levels before transplanting (BT), and after transplanting (AT).Results showed that herbicides efficacy on barnyardgrass control up to 4-WAT was similar (≤ 95). Oxa efficacy 6-WAT decreased to 50-60%, but two other herbicides efficacy was similar to previous stage. Herbicides phytotoxicity increased as herbicides dose increased, but differently between herbicides and time of application. Oxa toxicity was less when applied BT compared with AT application, while TB and Buta, showed more toxicity if applied BT. Day to 50% flowering increased as herbicides doses increased, but the slope of linear fitted model was twice more for TB if applied BT compared with AT application and also in comparison with two other herbicides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Application timing
  • before transplanting (BT)
  • after transplanting (AT)