ارزیابی سودمندی و کارآیی مصرف نور در کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک گل خوشه‌ای (Vicia villosa ssp. Dassycarpa) در سطوح مختلف کود نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: زراعت، اکولوژی

2 دانشکده کشاورزی گیلان

چکیده

به منظور ارزیابی سودمندی کشت مخلوط جو و ماشک و کارایی جذب نور، آزمایشی در مزرعه آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال زراعی84-1383 انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کود نیتروژن به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (0، 45 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و فاکتور فرعی در چهار سطح (شامل کشت خالص جو، مخلوط جو- ماشک به نسبت 50 :50 و دو سطح ماشک خالص تلقیح شده با باکتری رایزوبیوم و بدون تلقیح) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کشت مخلوط نسبت به کشت خالص جو و ماشک برتری داشت (1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield and radiation use efficiency in intercropping of barley and vetch in different nitrogen levels.

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Jahansooz 1
چکیده [English]

In order to evaluate intercropping of barley (Hordeum vulgare) and vetch (Vicia vilosa ler ssp. Desycarpa), two field experiments were conducted on the farm of the University of Tehran, Karaj, Iran in 2004 and 2005. A split plot experiment based on randomized complete block design (RCBD) with four replications was used in this study. Nitrogen was the main factor (0, 45 and 90) and sub plot factor consist of sole wheat and barley and their 50%:50% mixture). Results showed that mixture was more efficient than sole crops (LER < 1). The highest LER occurred when nitrogen was not applied. Intercrops absorb 12% more light than sole crops and the light use efficiency was higher in mixture than sole crops. Means of light use efficiency in pure barley, pure vetch and the mixture were 1.67, .73 and 1.75 g.Mj-1, respectively. Different cropping systems had a significant t effect on leaf area index (P < 0.05) and area of leaf was greater at flowering stage in mixture. It can be concluded that intercropping was more efficient than sole cropping especially under low input conditions for the region. Of course more investigation is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forage
  • mixtures
  • Environmental