واکنش ارقام گندم به کاهش اندازه منبع در مرحله گلدهی: تعداد و وزن دانه، پایداری کلروفیل و ذخایر ساقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

چکیده

مطالعات دست‌ورزی درروابطمنبع و مخزنطی مرحله بعد ازگلدهیدرگندمنتایجمتناقضی را نشان داد است، این‌گونه نتیجه‌گیریمی‌شودکهعملکرد گندممی‌تواند به وسیله منبع و یا مخزن محدود شود. هدف از این مطالعه تعیین شدت محدودیت نسبی اندازهمنبع در سی و شش رقم گندم زراعی ایرانو شناخت سازوکار‌های جبرانی قدرت منبع در پاسخ به کاهش اندازه منبعبود. این آزمایشبه صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 36 رقم گندم به عنوان فاکتور اصلی و3 شدت حذف برگ شاملشاهد (ND )، حذف همه برگ‌ها (FD ) و حذف همه برگ‌ها به جزء برگ پرچم(PD )به عنوان فاکتور فرعیبودند. حذف برگ در مرحله گلدهی (شکل‌گیری ظرفیت مخزن) انجام شد. ارقام گندم واکنش بسیار متفاوتی به حذف برگ نشان دادند به عبارت دیگر در بین ارقام مورد مطالعه ارقامی با کاهش معنی‌دار عملکرد در تیمار PDو عدم کاهش معنی‌دار عملکرد حتی در تیمارFDمشاهده شد که بیانگر درجات بسیار متفاوت محدودیت منبع و مخزن در بین ارقام و احتمالاً وجود برخی سازوکارهای جبرانی در حالت کاهش سطح برگ می‌باشد.تنوع بسیار زیادی از نظر سطح برگ پرچم بین ارقام مورد مطالعه مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of wheat cultivars to source size reduction at flowering stage: grain number and weigh, Chlorophyll stability and stem reserves

چکیده [English]

Studies manipulating the source-sink relationships during post anthesis in wheat have shown inconsistent results, concluding that wheat yield could be either sinkor source-limited. The aim of this study was to determine source limitation degree of 36 Iranian wheat cultivars andto investigate their intrinsic compensatory mechanism in response to source size reduction. A split plot design based onrandomized complete block designwas carried out with 3 replications. Treatment included 36 wheat cultivars and different levels of defoliation (non-defoliated control(ND), removal of all leaves (FD), removal of all leaves except the flag leaf (PD)). Defoliation was carried out at flowering stage. A wide range of responses to defoliation treatments observed among the cultivars, suggesting a high variation in sink or source limitation among the cultivar while them were cultivars with no response sever leaf defoliation (FD) same cultivars different even by mild leaf defoliation (PD), thatimplying to possible various compensatory mechanism in cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defoliation
  • Flowering
  • source
  • Wheat