تجزیه پروتئوم بذر علف گندمی بلند(Agropyronelongatum) تحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

3 عضو هیات علمی- دانشگاه تهران

چکیده

در طی دوره رسیدگی بذر و جوانه¬زنی پس از آن، تغییرات عمده¬ای در بیان ژن¬ها، فرایندهای متابولیک و وضعیت فیزیولوژیک بذر رخ می¬دهد.به¬منظور ارزیابی الگوی پروتئوم بذرهای علف گندمی بلند در شرایط متفاوت رشدی شامل: بهینه (دمای C̊ 20 و پتانسیل آبی صفر بار)، تنش خشکی (دمای C̊ 20 و پتانسیل آبی 6- بار) و تنش دمای پایین (دمای C̊ 6 و پتانسیل آبی صفر بار) برای جوانه¬زنی قرار گرفتند. نمونه¬برداری از بذرهای خشک (زمان صفر) و بذرهای جوانه¬زده در شرایط بهینه، تنش خشکی و دمای پایین به¬ترتیب در 14، 36 و 96 ساعت پس از شروع آزمایش (پیش از خروج ریشه¬چه) انجام شد. به‌منظور شناسایی پروتیئن¬های استخراج¬شده از روش انگشت¬نگاری جرم پپتید استفاده شد، که بدین منظور از روش¬MALDI-TOF) MS) برای شناسایی لکه¬ها استفاده شد. در این سه گروه مقایسه¬ای تعداد 114 لکه دچار تنظیم افزایشی و یا کاهشی شد. بیشترین میزان تغییرات در میان این گروه¬ها نیز در مقایسه بذر جوانه¬زده در شرایط تنش دمای پایین و بذر خشک با 78 لکه تغییر یافته مشاهده شد، که از میان آنها 65 لکه دچار تنطیم افزایشی و 13 لکه دچار تنظیم کاهشی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seed Proteome Analysis of Tall Wheatgrass under Drought and Low Temperature Conditions

چکیده [English]

Tall wheatgrass (Agropyronelongatum) is native to Iran and is used in a wide area of rangelands and also used in drylandseeding program. This plant produces green and dry fodder and has a great importance in protecting drylands from water and wind erosion.Seed proteome analysis was conducted under three conditions, namley, optimum (20 °C and zero water potential), drought conditions (20 °C and – 6 bar), and low temperature (6 °C and zero water potential). Seed sampling was conducted after 14, 36 and 96 hours of imbibition and before radicle protrusion. Comparing all the treatments, proteome analysis showed that 114 spot exhibited either up or down regulation. The highest variation of spots (78 spots) was detected by comparing germinated seeds under low and drought conditions, of which, 65 spots were up-regulated and 13 spots were down-regulated. The lowest spot variation was detected by comparing germinated seeds under optimum and drought conditions. 35 spots involved in storage proteins (glutenin, globulin and Avenin), 34 spots in starch (β-amylase and starch synthase) and sucrose (sucrose synthase) metabolism.Most of the down-regulated proteins were chaperonins (heat shock proteins) and antioxidant (peroxiredoxin); some of them had a dual role (like serpin and α-amlase inhibitor).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tall wheatgrass
  • sprouting
  • Drought