انتقال سازه pBI121:AtEXPA1 به گیاه توتون(Nicotiana tabacum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

4 پردیس کشاورزی و منایع طبیعی کرج

چکیده

اکسپنسین ها یک نوع پروتئین سست کننده دیواره سلولی هستند که قادرند انبساط دیواره سلولی را در روش های وابسته به pH بدون هیدرولیز اجزای اصلی ساختار دیواره سلولی، واسطه کنند. ژن AtEXPA1 آرابیدوپسیس بطور اختصاصی در سلول های روزنه بیان شده و رفتار روزنه ای را کنترل می کند. هدف از این مطالعه انتقال ژن AtEXPA1 آرابیدوپسیس به گیاه توتون و بررسی اثر آن روی فنوتیپ گیاهان بدست آمده بود. از روش تراریختی به واسطه آگروباکتریوم برای انتقال سازه pBI121:AtEXPA1 به توتون استفاده شد. فعال بودن تراژن با روش RT-PCR و آغازگر های اختصاصی تایید شد. نتایج نشان داد که سلول های روزنه گیاهان تراریخت بدست آمده تحت تاثیر نور و متعاقب آن اسیدی شدن سلول های روزنه دچار یک گسترش برگشت ناپذیر شده، که در نتیجه آن در دمای بالا آب گیاه از دست رفته و پژمرده می شود. این نتایج نشان می دهد که AtEXPA1 یک ژن مرتبط با رفتار روزنه ای است و ممکن است در شرایط محیطی مختلف در تنظیم آب سلولی دخیل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of Tobacco (Nicotiana tobacum) plantswith a pBI121: AtEXPA1 construct

چکیده [English]

Expansin proteins are a type of cell-wall loosening proteins which able to cell wall expansion in pH-dependent manure without hydrolyze of main cell wall structures. The Arabidopsis EXPA1 exhibit guard cell specific expression and trigger the stomatal movements. The objectives of this study were to transfer the AtEXPA1 gene into tobacco plants and evaluate their phonotypic effects on transformed plants. For transformation of tobacco, the Agro-infection method was selected. The activity of transferred gene was confirmed with RT-PCR. Obtained results showed that the guard cells of transgenic plants incurred an irreversibly extension which induced by light and subsequently cell acidification, resulting in loss of plant cellular water and wilting in plants. These results indicate that AtEXPA1 gene is a cell-guard associated gene and may indirectly involve in regulation of cellular water in different environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expansin
  • Gene Transferring
  • AtEXPA1
  • relative water content