واسنجی ترکیبات آللی ژن‌های پیوروایندولین (Pina-D1/Pinb-D1) و آزمون مکانیکی سختی بذر در گندم نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران،

2 استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 استادیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده

سختی دانه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کیفی گندم نان است که نقش اساسی در قدرت جذب آب توسط آرد و اندازه ذرات آن دارد. سختی دانه گندم تحت کنترل مکان ژنی (Ha) روی کروموزوم 5D می‌باشد. در این تحقیق با آزمون مکانیکی بوسیله دستگاه کشش و فشار (CT) و آزمون مکانیکی نوری (NIR) بوسیله دستگاه اینفراماتیک سختی ارقام با منشا‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و تنوع آللی ژن‌های پیوروایندولین، آلل‌هایPina-D1b،Pina-D1a ، Pinb-D1b، Pinb-D1c، Pinb-D1d و Pinb-D1a با آغازگرهای اختصاصی STS و SNPs با روش دمای سوئیچ در ارقام بررسی شدند. نتایج نشان داد که بیش از نیمی از ارقام مورد مطالعه دارای جهش در ژن‌های کنترل کننده پیوروایندولین‌ها بودند. سایر ارقام دارای آلل طبیعی (Pina-D1a/Pinb-D1a) بوده و فنوتیپ دانه نرم را نشان می‌دهند. بیشترین فراوانی آللی سختی مربوط به Pina-D1bو Pinb-D1bو به تعداد کمتریPinb-D1d بوده و آلل Pinb-D1cدر هیچ رقمی دیده نشد. با توجه به نتایج، ارقام سخت حاصل از تحقیق بیشتر مربوط به دو اقلیم گرم و مرطوب و یا گرم و خشک می‌باشند. ضریب همبستگی بین نتایج سختی حاصل از دو آزمون کشش و فشار (CT) با آزمون (NIR)، نتایج مولکولی با آزمون (NIR) و نتایج مولکولی با آزمون کشش و فشار بترتیب برابر 74/0، 87/0 و 79/0 بود که در سطح (α<0.0001) معنی‌دار شدند. مطالعات ما در زمینه اساس ژنتیکی و مکانیکی سختی دانه می‌تواند اطلاعات مفیدی را در زمینه اصلاح این صفت در برنامه‌های به‌نژادی گندم ایران در اختیار به‌نژادگران قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Allelic Components for Puroindoline Genes (Pina-D1/Pinb-D1) and Mechanical Test of Grain Hardness in Bread Wheat

نویسندگان [English]

  • Elham MEHRAZAR 1
  • ALI IZADI-DARBANDI 2
  • MOHSEN MOHAMMADI 3
1 Graduate Student, Abouraihan College of Agriculture, University of Tehran
2 Assistant Professor, Abouraihan College of Agriculture, University of Tehran
3 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Cereals Research Department, Karaj, Iran
چکیده [English]

Grain hardness is one of the most important quality characteristics of cultivated bread wheat (Triticum aestivum L.) that has main effect on milling yield, particle size, and water absorption of wheat flour. Kernel hardness is mainly controlled by Ha locus on the short arm of chromosome 5D in bread wheat. In this study, we have employed a multifaceted approach to investigate aspects of grain hardness in bread wheat cultivars with different origins. We conducted mechanical experiments by compression testing (CT) and near infrared reflectance (NIR). We used STS and SNPs primers by switch temperature PCR for identification of allelic variation in puroindoline genes for Pina-D1b, Pina-D1a, Pinb-D1b, Pinb-D1c, Pinb-D1d and Pinb-D1a in the germplasms. The results indicated that more than half of the cultivars were categorized as hard grains. Other cultivars showed grain softness. In general, the most frequent alleles were Pina-D1b and Pinb-D1b and after that Pinb-D1d allele have the most frequency in cultivars. Suprisingly Pinb-D1c allele was found in none of cultivars. Most of germplasms that showed hardness belong to warm and humid or warm and dry conditions. Coefficient correlation between CT and NIR, molecular results (genetically soft or hard) with NIR and CT (α<0.0001), were r =0.74, 0.87 and 0.79, respectively. This study validated a series of recent STS-PCR and SNPs markers were employed for grain hardness. Our knowledge about the genetic and mechanical basis of kernel hardness could provide useful information for breeders in breeding programs of bread wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bread wheat
  • compression test (CT)
  • near infrared reflectance (NIR)
  • Temprature Switch PCR