بررسی تأثیر همزیستی¬میکوریزایی بر کاهش اثرات تنش کم آبی، شاخص¬های رشد (Zea mays L.) و عملکرد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

تأثیر قارچ­های ­میکوریزای ­آرباسکولار بر کارآیی مصرف آب و شاخص­های فیزیولوژیکی رشد ذرت در سه رژیم آبیاری ­در یک آزمایش مزرعه ای­ مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش بصورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک کامل تصادفی ­با سه تکرار انجام شد کرت اصلی ­تنش کم  آبی ­در سه سطح FC 100%  (بدون تنش آب)، FC 66%  (تنش متوسط)،  FC 33% (تنش شدید) و کرت فرعی ­شامل قارچ­های­ میکوریزای ­آرباسکولار در سه سطح، شامل دو گونه  قارچ  میکوریزا Glomus mosseae  :M1 ، M2: Glomus   intraradices و شاهد:M0 می باشد. نتایج بررسی نشان داد که اثرات متقابل تنش کم آبی و قارچ­های میکوریزا بر روی کارآیی مصرف آب، درصدکلونیزاسیون ریشه ذرت، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول معنی دار بود. بیشترین کارآیی مصرف آب از کاربرد گونه G. mosseae و شرایط تنش شدید (FC33%) ِو کمترین میزان آن از بوته­های شاهد در شرایط بدون تنشFC) 100%) به ترتیب معادل Kg/m334/2 و Kg/m323/1 بدست آمد، نتایج همبستگی بالایی (*865/0r=) بین درصد کلونیزاسیون ریشه وکارآیی مصرف آب در شرایط تنش شدید و همزیستی با قارچ ­های میکوریزا نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Mycorrhizal Symbiosis on Yield and Some Growth Characteristics of Maize Under Water Deficit Condition

نویسندگان [English]

  • Zohre SHAHHOSINI 1
  • Ahmad GHOLAMI 2
  • Hamid Reza ASGHARI 3
1 Former Graduate Student, College of Agriculture, Shahroud University of Technology, Sharoud, Iran.
2 Associate College of Agriculture, Shahroud University of Technology, Sharoud, Iran
3 Assistant Professors, College of Agriculture, Shahroud University of Technology, Sharoud, Iran.
چکیده [English]

The effects of arbuscular mycorrhizae on water use efficiency and some growth characteristics of maize were studied at three water regimes. An farm experiment was carried out using a split plot based randomized complete block design with 3 replications. Main plot was under water deficit condition (100%FC, 66%FC, 33%FC) and sub plot included application of two species of mycorrhizae, M1:Glomus mosseae , M2:Glomus intraradices and M0: no application of mycorrhizae. The results showed that the interaction effects of water deficit condition and application of mycorrhizae on water use efficiency, root colonization percentage, harvest index, LAI, CGR, statistically was significant. The highest of water use efficiency was detected under water deficit condition (33%FC) and Glomus mosseae and the least allocated to non application of mycorrhizae under without water deficit condition (2.34 Kg/m3, 1.23 Kg/m3, respectively). The results revealed a high correlation among root colonization percentage and water use efficiency under water deficit condition (33%FC) and application of mycorrhizae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maize
  • LAI
  • Seed yield
  • arbuscular mycorrhizae