تظاهر برخی ژن¬های دخیل در تحمل سرما در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش RT-PCR

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی,دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 استادیار ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

تنش سرمای ابتدای فصل بطور معمول سبب آسیب گیاهان برنج در کشت زود هنگام شمال کشور است. در این تحقیق تظاهر چهار ژن OsP5CS2، OsTTP1،  OsCOINو OsLti6a در گیاهچه­های 14 روزه دو ژنوتیپ برنج متحمل به سرما PR و رقم حساس هاشمی، تحت تنش سرما (5 درجه به مدت 24 ساعت) با استفاده از روش تظاهر افتراقی بررسی شد. نرم افزار Total Lab (Ver 1.10) برای کمیت سنجی محصولات PCR حاصل از تکثیر ژن­های اختصاصی بکار رفت و برای بررسی تفاوت معنی داری بیان ژن­ها از آزمون ویلکاکسون نرم­افزار SPSS.ver.18 استفاده شد. ژن­های مختلف، الگوی بیان متفاوتی را در ژنوتیپ متحمل و رقم حساس، تحت تیمار دمایی نشان دادند. سطح بیان ژن­های OsP5CS2و  OsLti6a در ژنوتیپ PR افزایش و در هاشمی کاهش معنی داری نشان داد. دو ژن دیگر یعنی OsTTP1و OsCOIN در ژنوتیپ PR به طور معنی داری افزایش بیان داشتند اما، سطح بیان قابل ردیابی در هاشمی نداشتند. بنابراین نتایج نشان داد که بیان ژن­های مورد مطالعه، در پاسخ به تنش سرما تغییر کرده و بر این اساس احتمالاًًً  تغییر بیان این ژن­ها می­توانند در پروژه­های اصلاحی تحمل به سرما برنج موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Expression of Some Genes Involved in Cold Tolerance in Rice (Oryza sativa L.) Using RT-PCR

نویسندگان [English]

  • Khazar EDRISI MARIAN 1
  • Habibollah SAMIZADEH LAHIJI 2
  • Mohammad Mehdi SOHANI 3
  • Seyyed Hasan HASANI 4
1 Former Graduate student, Faculty of Agriculture, University of Gilan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Gilan, Iran
3 Assistant Professors, Faculty of Agriculture, University of Gilan, Iran.
4 Assistant Professors, Faculty of Agriculture, University of Gilan, Iran
چکیده [English]

Cold stress during the beginning of the season usually causes damage to rice plants in the north of Iran. In this study, the expression of four genes namely OsP5CS2, OsTTP1, OsCOIN and OsLti6a, was studied in 14-day-old seedlings of a cold tolerance PR genotype and a cold sensitive Hashemi variety during cold stress (5°C for 24h) by means of Differential Display method. PCR products were quantified using Total Lab (Ver 1.10) software and significant differences in gene expression were determined using Wilcoxon Test of SPSS.ver.18 software. Different genes displayed diverse expression patterns in tolerant and susceptible plants under cold stress condition. The expression level of OsP5CS2 and OsLti6a genes increased in PR and suppressed significantly in Hashemi genotypes. Two other genes, OsTPP1 and OsCOIN, were significantly up-regulated in PR, but did not have detectable expression in Hashemi. The results suggest that the expression of studied genes changes in response to cold stress and so probably the expression changes of these genes could be applicable in breeding projects in order to develop rice cold tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold stress
  • Differential Display
  • Functional proteins
  • Osmolytes
  • rice