بررسی اثر کاربرد اتفون و کود نیتروژن بر صفات کمی سورگوم شیرین (Sorghum bicolor (L.) Moench)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کرمان

چکیده

 به منظور بررسی اثرات اتفون و کود نیتروژن روی سورگوم شیرین رقم سوفرا، آزمایشی به صورت کرت­های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه اصفهان انجام شد. آزمایش با 4 سطح کود نیتروژن صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم اوره در هکتار از منبع کود اوره، با میزان نیتروژن به ترتیب برابر با صفر، 46، 92 و 138 کیلوگرم در هکتار به عنوان فاکتور اصلی و 4 غلظت اتفون صفر، 800 ، 1000 و 1200 پی­پی­ام به عنوان فاکتور فرعی انجام گرفت. عملیات تهیه زمین، کوددهی و مبارزه با علف های هرز با علف‌کش ترفلان به میزان 5/1 لیتر در هکتار، قبل از کاشت انجام گرفت. ابعاد هر کرت 3×4 متر و شامل 6 ردیف کاشت در نظر گرفته شد. تراکم نهائی بوته در مزرعه 200 هزار بوته در هکتار و میزان مصرف بذر 10 کیلوگرم در هکتار بود. اتفون در مرحله آغاز ظهور غلاف­های گل دهنده انتهای ساقه سورگوم، روی اندام­های هوایی گیاه محلول پاشی گردید. آبیاری طبق روال منطقه، هر 12 - 10 روز یک مرتبه به روش غرقابی صورت گرفت. برداشت سورگوم در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی انجام شد. اثر متقابل نیتروژن و اتفون بر عملکرد ساقه و عملکرد بیولوژیک معنی­دار شد، به طوریکه بیشترین عملکرد بیولوژیک به میزان 53/32 تن بر هکتار با کاربرد 1200 پی­پی­ام اتفون و 300 کیلوگرم اوره در هکتار به دست آمد و بالاترین عملکرد ساقه به میزان 91/30 تن بر هکتار زمانی حاصل گردید که بالاترین سطوح نیتروژن و اتفون ( 300 کیلوگرم اوره در هکتار و 1200 پی­پی­ام اتفون) به کار گرفته شدند. بیشترین شاخص برداشت به میزان 20/35 درصد از تیمار شاهد اتفون و کمترین آن به میزان 70/9 درصد از تیمار 1200 پی­پی­ام اتفون به دست آمد. بیشترین وزن صد دانه به میزان 91/1 گرم در تیمار 800 پی­پی­ام اتفون مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Ethephon and Nitrogen Fertilizer on Yield and Yield Components of Sweet Sorghum

نویسندگان [English]

  • Maryam YUSEFZADEH 1
  • Mashaallah DANESHVAR 2
  • Somayyeh SHAHRVASVAND 3
  • Hossein SORKHE 4
1 Graduate students Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Iran
3 Graduate students, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Iran.
4 Graduate student, Faculty of Agriculture, University of Kerman, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of ethephon and nitrogen fertilizer on sweet sorghum cv. Sofra, an experiment was conducted as split plot on a randomized complete block design with three replications at Agricultural Research Station of Isfahan University (Isfahan, Iran). Experiment was conducted with four nitrogen levels (0, 100, 200 and 300 Kg urea ha-1 from Urea with 0, 46, 92 and 138 Kg nitrogen ha-1, respectively), as main plot and four ethephon concentrations (0, 800­, 1000 and 1200 ppm) as sub-plots. Preparing land, fertilizing and weed control with Tereflan herbiside at 1.5 L/ha performed pre-sowing was conducted before planting. Every plot was 3×4 meter with 6 rows. The final populations of plants were 200,000 plants/ha and used seeds were 10 Kg/ha. Ethephon was sprayed on shoot at booting stage. Irrigation was performed every 10-12 days with flooding irrigation method. Plants were harvested at physiological maturity stage. Biological yield as well as stem yield was increased by increasing ethephon and nitrogen fertilizer. The highest biological yield (32.53 t ha-1) was obtained at 1200 ppm of ethephon and 300 Kg ha-1 of urea application. The maximum amount of stem yield (30.91 t ha-1) was obtained by application of the highest levels of nitrogen and ethephon (300 Kg urea ha-1 and 1200 ppm Ethephon). The highest harvest index (35.20%) was obtained at control (no ethephon application) and the lowest (9.70%) with the application of 1200 ppm of ethephon. The highest hundred grain weight (1.91 g) was obtained with the application of 800 ppm of ethephon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sweet sorghum
  • Ethephon
  • nitrogen
  • Stem yield
  • Biological yield