ساخت و انتقال سازه ژنی pBI:AtEXPB2 به آرابیدوپسیس تالیانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

رشد گیاه در نتیجه تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلول است. اکسپنسین ها پروتئین هایی هستند که به عنوان واسطه در بسط بلند مدت دیواره های سلولی عمل می کنند. اکسپنسین ها در سلول های گیاهی نقش های متنوعی را انجام می دهند. در این پژوهش ژن AtEXPB2 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا تشدید بیان شد. برای این کار ابتدا ژن مذکور از ژنوم آرابیدوپسیس تکثیر و جدا گردید. سپس قطعه 1134 جفت بازی تکثیر شده در ناقل های حدواسط pGEMT و pBI121 کلون شد. انتقال ژن به روش غوطه وری گل آذین با واسطه آگروباکتریوم انجام شد.  بذور حاصل در محیط حاوی آنتی بیوتیک کانامایسین کشت داده شده و گیاهچه های سبز چهار برگی که نشانه متحمل بودن به آنتی بیوتیک کانامایسین و تراریخت بودن احتمالی گیاهان است به گلدان منتقل گردید. از واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تایید گیاهان تراریخت استفاده شد. آنالیز RT-PCR با پرایمر های اختصاصی ژن AtEXPB2 قطعه 822 جفت بازی را تکثیر نمود که فعال بودن آن را در سیستم گیاهی آرابیدوپسیس تایید کرد. نتایج حاصله نشان داده که امکان تشدید بیان ژن های خانواده اکسپنسین برای رسیدن به گیاهان متحمل به تنش خشکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction of pBI121: EXPB2 and its Transformation into Arabidopsis thaliana

نویسندگان [English]

  • Behnam SAYANJALI 1
  • Alireza ABASI 2
  • Alireza TALEI 3
  • Rahim SARVESTANI 1
  • Davood Dadashi 1
1 Graduate student College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistant Professor College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Professor College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Plant growth is a result of cell division and cell enlargement. Expansins are proteins that mediate long-term extension of isolated cell walls and they play a variety of roles in plant cells. In this study the AtEXPB2 gene was over-expressed in Arabidopsis thaliana. The gene was isolated from genomics DNA of Arabidopsis and cloned into mediated vectors; pGEMT and pBI121 vectors. Transformation of Arabidopsis thaliana was performed by floral dip method using Agrobacterium-mediated.  The produced seeds by infected plants were planted on MS medium containing kanamycin antibiotics, then, the tolerant seedlings were transferred to pot. Polymerase chain reaction was used to confirm the transgenic plants. RT-PCR analysis with AtEXPB2 specific primers showed that transferred gene is active and expressed. Obtained results illustrated that over-expression of expansin family genes may utilize for developing drought tolerant plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabidopsis thaliana
  • Expansin
  • drought tolerance
  • Over-expression
  • AtEXPB2