ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت (Vigna radiata L.) و ماش سبز (Zea mays L.)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه زابل، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی

2 دانشجوی سابق ارشد دانشگاه زابل

چکیده

به منظور ارزیابی رشد و نمو ذرت و ماش سبز در زراعت تک کشتی و مخلوط، آزمایشی در سال 1390 به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجراء شد. ارقام ذرت با سه سطح به عنوان کرت اصلی شامل (S.C 260, S.C 301 ,S.C 302)و نسبت های کاشت مخلوط در پنج سطح به عنوان کرت فرعی شامل (خالص ذرت، خالص ماش، 75 درصد ماش + 25 درصد ذرت، 50 درصد ماش + 50 درصد ذرت، 25 درصد ماش + 75 درصد ذرت) در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه خشک از کشت مخلوط 75 درصد ذرت بعلاوه 25 درصد ماش به دست آمد. کشت های مخلوط ذرت و ماش نسبت به کشت خالص ذرت کیفیت علوفه بالاتری داشتند. بالاترین قابلیت هضم ماده خشک علوفه در مخلوط 75 درصد ماش بعلاوه 25 درصد ذرت به دست آمد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با نسبت کاشت 50 درصد ذرت بعلاوه 50 درصد ماش نشان نداد. الیاف نا محلول در شوینده اسیدی در کشت های مخلوط نسبت به کشت خالص ذرت کاهش معنی داری نشان داد. بالاترین میزان نسبت برابری زمین برابر 42/1 بود که از کشت مخلوط 75 درصد ذرت بعلاوه 25 درصد ماش به دست آمد. محاسبه ارزیابی نسبت برابری زمین سودمندی بیشتر سیستم کشت مخلوط نسبت به تک کشتی را نشان داد. در بین ارقام ذرت بیشترین عملکرد ماده خشک علوفه در رقم سینگل کراس 302 با 4/15706 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که اختلاف معنی داری با ارقام سینگل کراس 260 و 301 نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش می توان گفت که برای تولید علوفه خشک با کیفیت مناسب کشت مخلوط 75 درصد ذرت بعلاوه 25 درصد ماش نسبت به تک کشتی ذرت و ماش برتری معنی داری دارد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Yield and Forage Quality in Intercropping of Maize (Zea mays L.) and Mungbean (Vigna radiata L.)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dahmardeh 1
  • khashayar rigi 2
چکیده [English]

To study the growth and development of maize and mungbean in sole and intercropping systems, an experiment using replacement technique was conducted. Different planting ratios of intercropping in five levels (sole maize, sole mungbean, 25% maize + 75% mungbean , 50% maize + 50% mungbean, 75% maize + 25% mungbean) and three varieties of maize (KSC 260, KSC 301, KSC 302) arranged in a split plot experiment in the form of RCBD with three replications at the Research Farm of Agriculture Center of Zabol University (Iran) in 2011. Varieties of maize were assigned to main plots and planting ratios of intercropping were assigned to sub plots. The results showed that the maximum of forage yield was obtained at 75% maize + 25% mungbean intercropping. Quality of forage in the intercropping was higher than sole maize. The highest of DMD was obtained in 25% maize + 75% mungbean but no significant difference with 50% maize + 50% mungbean. Forage ADF at intercropping was lower than sole maize. The highest LER was detected in planting ratio of 75% maize + 25% mungbean with LER=1.42. The highest of forage yield was obtained in KSC 302 (15706.4 kg/ha). The results also showed that intercropping had the highest quantity and quality forage yield and the best planting ratio for forage was 75% maize + 25% mungbean compared to sole maize and sole mungbean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forage quality
  • Forage yield
  • intercropping
  • LER
  • maize
  • Mungbean