تأثیر تغذیه برگی سولفات آهن به دو شکل معمول و نانو ذرات بر رشد ارقام آفتابگردان تحت تنش شوری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی سولفات آهن به شکل معمول و نانو ذرات بر پنج رقم الستار، السیون، هایسان36، یورفلور و هایسان33 آفتابگردان به سطوح صفر و 100 میلی‌مولار کلرید سدیم آزمایشی گلدانی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در اثر شوری ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی، محتوای کلروفیل، کارایی فتوشیمیایی، غلظت پتاسیم و آهن در اندام هوایی کاهش و غلظت سدیم افزایش یافت. محلول‌پاشی سولفات آهن سبب افزایش ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی، کارایی فتوشیمیایی، محتوای کلروفیل و غلظت آهن در اندام هوایی و کاهش غلظت سدیم شد. محلول‌پاشی سولفات آهن به شکل نانو ذرات سبب افزایش 4، 9، 7، 30 و 13 درصدی ارتفاع گیاه، سطح برگ، وزن خشک گیاه و محتوای کلروفیل a و کل نسبت به محلول‌پاشی سولفات آهن به شکل معمول بود. اثر متقابل شوری و رقم بر سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و نسبت پتاسیم به سدیم معنی‌دار بود، به طوری که میزان کاهش این صفات در اثر شوری در رقم السیون کمتر از ارقام دیگر بود. در رقم یورفلور میزان جذب آهن در اثر محلول‌پاشی سولفات آهن به شکل نانو ذرات نسبت به شکل معمول آن افزایش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که محلول‌پاشی سولفات آهن به شکل نانو ذرات در مقایسه با شکل معمول آن تأثیر مثبت بیشتری بر رشد آفتابگردان دارد اگرچه کاربرد سولفات آهن به شکل نانو ذرات از نظر تعدیل اثرات شوری نسبت به کاربرد آن به شکل معمول مزیتی نشان نداد.

عنوان مقاله [English]

Effects of Foliar Application of Common and Nano-sized of Iron Sulphate on the Growth of Sunflower Cultivars under Salinity

نویسندگان [English]

  • shahram torabian 1
  • morteza zahedi 2
چکیده [English]

To study the effects of foliar application of common and nano-sized iron sulphate on five sunflower cultivars (Alster, Olsion, Hysun36, Yourflour and Hysun33) under two levels of salinity (0 and 100 mM NaCl), a pot experiment in factorial based using a randomized complete block design with three replications was conducted. Plant height, leaf area, shoot weight, chlorophyll content and the concentration of K and Fe in shoots were decreased and the concentration of Na was increased under salinity. Foliar application of iron sulphate in either forms increased plant height, leaf area, shoot dry weight, quantum yield, chlorophyll content, Fe concentration and also decreased Na concentration. Foliar application of nano-sized of iron sulphate increased plant height, leaf area, shoot dry weight, chlorophyll a and total content up to 4, 9, 7, 30 and 13% in comparison with foliar application of common form. The effects of salinity and cultivar interaction was significant on leaf area, shoot weight and K/Na ratio. The percentage reduction of these parameters in Olsion cultivar was lower than other cultivars at saline stress. In Yourflour cultivar the absorbance of iron was significantly higher in the nano form than in common form. The results of this experiment showed that the nano form of iron sulphate compared to the common form had greater positive effect on the biomass production of sunflower. However, under the conditions of this experiment, the application of nano-sized of iron sulphate showed no significant advantage over common form in terms of the alleviation of salinity effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar Application
  • Iron sulphate
  • Nano- particles
  • salinity
  • Sunflower Cultivars