پراکنش جدایه‌های سینوریزوبیومی تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در مناطق غرب و شمال غربی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور تعیین پراکنش سینوریزوبیوم‌های تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غربی ایران، تعداد 982 جدایه از سینوریزوبیومهای همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی)، در هشت خاک جمع آوری شده از استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان، انتخاب شدند که از بین آنها تعداد 237 جدایه (1/24%) توانایی تولید ملانین را داشتند. نتایج نشان داد که تفاوت خاک‌‌های مناطق مختلف در تعداد سوش‌های تولید کننده ملانین بیشتر از تفاوت ارقام مختلف یونجه است. بنابراین، چنین استنباط می‌شود که تأثیر نوع خاک مزرعه در غالبیت جدایه‌های تولید کننده ملانین بیشتر از نوع رقم میزبان است. تکثیر نوار 456 جفت بازی به وسیله آغازگرهای طراحی شده از ژن mepA در 30 جدایه ریزوبیومی و عدم تکثیر در 20 جدایه دیگر و تطابق آن با نتایج حاصل از تولید ملانین در محیط کشت، نشان داد که همه جدایه‌های تولید کننده ملانین حاوی ژن تولید کننده آنزیم تیروزیناز هستند. بررسی توالی‌های نوکلئوتیدی نشان داد که توالی ژن mepA در S. meliloti حفاظت شده است اما در گونه S. medicae، این توالی با تغییرات محدودی روبروست.

عنوان مقاله [English]

Distribution of Melanin Producing Sinorhizobia Isolates in West and North-West of Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Talebi 1
  • masud bahar 2
  • ghodratolah SAEIDI 3
چکیده [English]

To characterize the distribution of melanin producing Medicago-nodulating rhizobia in western and north-western of Iran, 982 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of three alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri, Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. All rhizobial isolates were examined for their ability to produce melanin (Mel+). According to the results, 24.1% of them were Mel+, as well as the reference strain S. meliloti GR4. Analysis of melanin production revealed more melanin producing isolates among different sites in comparison of different cultivars. Therefore, it can be concluded that the influence of field soil type in dominance of melanin producing strains is more than the host cultivars. The presence of 456 bp amplified fragment using primers designed from the mepA gene in 30 strains of rhizobial strains and its absence in 20 other strains was in accordance with the results of melanin production in the medium, showing that all strains producing melanin contained mepA gene. Multiple sequence alignment revealed that the sequence of mepA gene in S. meliloti is conserved, while this sequence in S. medicae had limited changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Medicago
  • Melanin
  • Sinorhizobium
  • Tyrosinase