بررسی روند جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus) و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد پردیس کشاورزی کرج

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: علوم و تکنولوژی بذر

3 دانشیار پردیس کشاورزی کرج

چکیده

کلزا پس از سویا و نخل روغنی مقام سوم در تولید روغن جهان را داراست. شرایط نامساعد انبارداری،‌ به خصوص رطوبت نسبی بالای محیط انبار و مهمتر از آن دمای بالا،‌ به شدت بر کیفیت دانه های روغنی کلزا اثر می گذارد. به منظور بررسی اثر دما، محتوی رطوبت بذر و زمان بر روی زوال بذرها کلزا رقم اکاپی و همچنین کمی سازی این اثر و تعیین ضرایب حیات، این بررسی در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در غالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. دما در 5 سطح (5 ،15،25، 35و 45 درجه سانتی‌گراد) ، محتوی رطوبت بذر در 4 سطح (5،9،13و17 درصد) و شش زمان (یک، دو، سه، چهار،پنج و شش ماه) به عنوان فاکتورهای این آزمایش بودند. بعد از هر بار نمونه گیری در زمان های انبارداری، آزمون جوانه زنی استاندارد در دمای 20 درجه سانتی گراد به مدت 7 روز بصورت top of paper انجام شد. هدایت الکتریکی نیز در چهار تکرار انجام گرفت. اثر سه گانه دما، محتوی رطوبت و زمان برای همه‌ی شاخص های درصد جوانه زنی کل، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی و شاخص بنیه در سطح یک درصد معنی دار بود.کمترین سطح زوال در دمای 5 درجه سانتی گراد با محتوی رطوبت 5 درصد بود که بعد از 6 ماه جوانه زنی از 98 به 93 درصد کاهش یافت. با گذشت زمان هدایت الکتریکی افزایش یافت و در دماهای بالا این افزایش بیشتر بود. ضرایب حیات نیز بعد از یکسال انبار داری با استفاده از معادله قابلیت حیات بذرمحاسبه گردید. ضرایب KE (65359/5)،CW (49975/2)، CH (04387/0) و CQ (00001438/0) محاسبه شد.

عنوان مقاله [English]

Germination Response and Estimation of Seed Deterioration of Brassica napus under Various Storage Conditions

نویسندگان [English]

  • ramin ALIVAND 1
  • Reza Tavakol Afshari 2
  • farzad SHARIFZADE 3
چکیده [English]

Canola is one of the most important crops in the world and ranked as the third most important oil seed crop. Adverse environmental storage conditions including high temperature and relative humidity could affect canola seed quality. The aim of this study was to evaluate the seed quality of canola seed under various seed moisture content, temperature and storage time using Okapi cultivar. Also, electrical conductivity of seeds was measured. Moreover, seed viability constants were estimated using germination responses. Seeds with various moisture contents (5, 9, 13, 17%) were kept under five temperatures (5, 15, 25, 35, and 45°C) for six months. Every month, seeds were taken and transferred to 20°C for viability test. Germination test last for seven days. Analysis of variance indicated significant differences for all interaction effects. According to the results, seeds with 5% moisture content stored at 5°C had the highest germination percentage and the least deteriorated state even after 6 months. High temperatures along with higher moisture content resulted in more deterioration. Electrical conductivity increased under aforementioned conditions. Estimates of KE = 5.65359, CW = 2.49975, CH = 0.04387, CQ = 0.00001438 were derived for prediction of storage length

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • germination
  • seed deterioration
  • Storage conditions