تاثیر بیوپرایمینگ بر مولفه‌های جوانه‌زنی، صفات فیزیولوژیکی، آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل بیماری رایزوکتونیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد پردیس کشاورزی تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی کرج

3 کارشناس پردیس کشاورزی کرج

چکیده

در دو آزمایش جداگانه اثر بیوپرایم برخی جدایه های . Trichoderma sppو باکتری Pseudomonas fluorescens بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی لوبیا رقم یاس و همچنین اثر تیمارهای مذکور بر کنترل بیماری رایزوکتونیا سولانی(Rhizoctonia solani) گیاه مذکور مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش اول بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول آزمایش جدایه‌های قارچ و باکتری شامل Trichoderma harzianum bp4، Trichoderma virens As 10-5 ،Trichoderma atroviride Cs2-1 و فاکتور دوم مورد آزمایش تیمارهای مختلف پرایمینگ بذرها شامل بدون پرایم و پرایم با سولفات روی و سالیسیلیک اسید بود. صفات مورد اندازه‌گیری در این آزمایش شامل طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه و طول گیاهچه، وزن خشک ریشه‌چه، وزن خشک ساقه‌چه و گیاهچه، سطح برگ، مقدار کلروفیل، درصد نیتروژن و محتوی آهن و آنزیم های آنتی اکسیدانت بود. آزمایش دوم بصورت بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بود. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل ترکیب تیماری مختلف بیوپرایم در آزمایش اول و صفت مورد ارزیابی بیماری‌زای گیاهچه های حاصل از بذرها تیمار شده بود. بذرهایی که با سولفات روی پرایم شده و با تریکودرما تیمار شدند نسبت به بقیه ترکیب های تیماری خصوصیات رشدی از جمله وزن خشک گیاهچه، و درصد نیتروژن بیشتری داشتند. بیشترین محتوی آهن (mg/kg6/265) از بذور پرایم شده با سولفات روی و تیمار شده با باکتری UTPF5 بدست آمد. بذرهای که با سالیسیلیک اسید پرایم گردیده و با باکتری UTPF5 تیمار گردیدند دارای فعالیت آسکوربات پراکسیداز((APX(U.mg-1proteins 4/17) بیشتری نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی بودند. بیشترین کاهش بیماری نیز تحت تاثیر ترکیب تیماری اخیر(33/77%) بدست آمد.

عنوان مقاله [English]

Effects of Biopriming on the Germination Traits, Physiological Characteristics, Aantioxidant Enzymes and Control of Rhizoctonia solani of a Bean Cultivar (Phaseolus vulgaris L.)‎

نویسندگان [English]

  • mohammad ENTESARI 1
  • farzad SHARIFZADH 2
  • mohammad DASHTAKI 3
  • masud AHMADZADEH 2
چکیده [English]

The effects of bio-priming with different isolates of biological agent of Trichoderma spp. and Pseudomonas fluorescens on morphological and physiological characteristics of a bean cultivar (Yaas) as well as their effects on controlling of Rhizoctonia solani were investigated in two separate experiments. In the first experiment, different isolates of Trichoderma including Trichoderma harzianum bp4, Trichoderma virensAs10-5, Trichoderma atroviride Cs2-1 as well as one bacteria isolate of Pseudomonas fluorescens (UTPF5) were applied on bean seeds primed with zinc sulphate and salicylic acid. In this experiment using a randomized complete block design with 3 replications, several characteristics like root, shoot and seedling length and dry weight, leaf area, chlorophyll content, ‎percentage of nitrogen and iron content, and antioxidant enzymes were measured. In the second experiment, the effects of aforementioned seed treatments on controlling of pathogen was considered. Seeds primed with zinc sulphate which treated with Trichoderma harzianum bp4 had superior growth characteristics like seedling dry weight and nitrogen percentage. The highest iron content (‏256.6 mg/kg (‏detected in seeds which primed with zinc sulphate and treated with UTPF5 bacteria isolate. The seedlings of primed seeds with salicylic acid and treated with UTPF5 had the maximum activity of ascorbat peroxidase (17.4 U.mg-1proteins‏ ). This seed treatment also had the best control effect (77.33%) on Rhizoctonia solani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant enzymes
  • Bean
  • Biopriming
  • growth characteristics
  • Trichoderma