بررسی هم‌تنظیمی و هم‌بیانی تعدادی از ژن‌های پاسخ‌دهنده به تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum L.)

نویسندگان

1 دانشجوی سابق ارشد

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

4 استاد دانشگاه تهران

چکیده

تنش‌های غیرزنده از مهمترین عوامل محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان زراعی محسوب شده و همه ساله خسارات قابل توجهی به بار می‌آورند. در بین این تنش ها، تنش اسمزی اهمیت قابل توجهی داشته و در مراحل ابتدایی تنش‌شوری، نیز بروز می‌کند. در مسیر بررسی نحوه پاسخ گیاه به تنش‌ها، روش‌های مختلف آزمایشگاهی و محاسباتی به کار گرفته می شوند تا با شناخت بهتری از مکانیسم‌های دخیل در این شرایط، بتوان به درک بهتری از مکانیسم مولکولی پاسخ به تنش دست یافته و همچنین از این شناخت در جهت بهبود تحمل گیاه به شرایط تنش استفاده کرد. یکی از روش‌های محاسباتی، تجزیه و بررسی ناحیه بالادست
ژن‌هاست که دربردارنده توالی‌های تنظیمی مختلف می باشند. در این بررسی پس از انتخاب 8 ژن ps16، FBA، AtpE، Tpis، SOD، GCS، TSAو 14-3-3p که در تنش شوری اثر دارند، بررسی توالی بالادست آنها در برنج انجام شد و به موازات این بررسی، الگوی بیان ارتولوگ این ژن‌ها با روش RT-PCR نیمه‌کمی، تحت تنش‌شوری در گندم نان (رقم روشن و فلات) انجام شد. میزان انطباق این دو روش، در ارائه الگوی بیان ژن و همچنین قابلیت هم‌بیانی و هم‌تنظیمی این ژن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عناصر تنظیمی ژن‌ها و همچنین برنامه‌های تجزیه توالی‌های تنظیمی می‌توانند رابطه نسبی قابل انتظاری بین نتایج حاصل از RT-PCR نیمه‌کمی و تجزیه توالی تنظیمی نشان دهند و ژن‌های موردنظر این تحقیق با الگوی هم‌تنظیم متمایز در دو گروه مجزا قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-Regulation and Co-Expression Study of Some Salinity-Response Genes in Bread Wheat (Triticum Aestivum L.)

نویسندگان [English]

  • fariba abouyee mehrizi 1
  • alireza abbassi 2
  • Ali Akbar Shah Nejat Boushehri 3
  • bahman yazdi samadi 4
  • hooshang alizade 2
چکیده [English]

Abiotic stress are the main factors causing low growth and yield in crops. Osmotic stress is an important stress and in case of salinity stress is presuming at the first step. There are different experimental and computational methods to study plant response to stress and lead to better understanding of mechanism involved in these conditions and improvement of plant tolerance to stress. Upstream analysis of genes including regulatory sequences can improve our relative knowledge about gene response to stress. To study the scope of adaptation between experimental and computational analysis and also co-regulation and co-expression ability of interested salt-response genes, we analyzed upstream regions of eight salt-response genes TSA,GCS,SOD,Tpis,AtpE,FBA,ps16 and 14-3-3p in rice and examined their expression profiling via semi-quantitative RT-PCR in bread wheat under salt stress. Our results showed two distinct groups of genes according to their expression pattern similarities. In spite of deficiency in regulatory element databases and different analyzer programs, our results showed expective adaptation between the methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bread wheat.
  • Co-regulation
  • Salinity stress
  • Semi-quantitative RT-PCR