شناسایی قطعات کروموزومی 1RS چاودار در جنس Aegilops با استفاده از نشانگر مولکولی اختصاصی DNA

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی/دانشکده علوم زراعی و دامی

چکیده

چاودار به عنوان یک منبع ژنتیکی خارجی توسط اصلاح گرها به وفور در افزایش تنوع ژنتیکی گندم استفاده شده است، و کروموزوم 1R و بخصوص بازوی کوتاه آن 1RS به فراوانی به ژنوم گندم انتقال داده شده است. در مطالعات 1RS و انتخاب موثر از تکنیک‌های سیتوژنتیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای DNA استفاده می‌شود. در این مطالعه وجود قطعات کروموزومی چاودار در بعضی از گونه‌های خانواده گندمیان با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی 1RS (RyeR3/F3) بررسی شده است. برای این منظور، از چاودار، گندم نان و تعدادی از گونه‌های جنس Aegilops، DNA ژنومی استخراج و واکنش زنجیره ای پلیمراز با کمک آنزیم TaKaRa Ex TaqTM انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که توالی تکثیری مورد انتظار مربوط به رتروترانسپوزون‌های gypsy-like با طول bp1451 در DNA ژنومی گونه‌های چاودار، گندم نان، Ae. biuncialis، Ae. crassa، Ae. cylindrica،Ae. kotschyi ، Ae. speltoides و Ae. taushii بر روی ژل آگارز مشاهده و صحت باندها با کمک داده‌های حاصل از توالی‌یابی تائید گردید. با رسم درخت فیلوژنتیکی، گندم نان و چاودار در یک کلاستر و همچنین Ae. crassa، Ae. taushii، Ae. speltoides، Ae. cylindrica و Ae. biuncialis در کلاستر دیگری قرار گرفتند و Ae. kotschyi بیشترین فاصله ژنتیکی را از گندم و چاودار از نظر توالی رتروترانسپوزونی مورد بررسی داشت. این نتایج نشان می‌دهد که این توالی خاص رتروترانسپوزونی در ژنوم بسیاری از گونه‌های خانواده گندمیان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Chromosome Segments of Rye 1RS in Aegilops Genus using DNA Specific Molecular Marker

نویسندگان [English]

  • siwan ahmadi 1
  • MohammadReza Naghavi 2
چکیده [English]

Plant breeders use rye (Secale cereale L.) as a foreign genetical resource tool in increasing wheat genetical variations. 1R chromosome and especially its short arm, 1RS has been introduced into wheat genome frequently. 1RS studies and effective selection is used in cytogenetical, chemicals techniques and DNA markers. Present study was conducted to investigate the presence of rye chromosome segments in some species of Poaceae family using specific pair primer 1RS (RyeR3/F3). For this, genomic DNA of rye, wheat and some species of the genus Aegilops were extracted and polymerase chain reaction performed with TaKaRa Ex TaqTM enzyme. The results of this study showed the expected amplified sequence of the gypsy-like retrotransposons (1451bp length) in rye, bread wheat, Ae. biuncialis, Ae. crassa, Ae. cylindrica, Ae. kotschyi, Ae. speltoides and Ae. taushii samples on agarose gel, and their bands accuracy was confirmed by using the sequencing data. By drawing phylogenetic trees, bread wheat and rye were in a cluster and Ae. crassa, Ae. taushii, Ae. speltoides, Ae. cylindrica and Ae. biuncialis were located in other cluster, and Ae. kotschyi had the most genetic distance from wheat and rye based on the sequence of retrotransposons. These results indicate that this retrotransposon specific sequence is inside of many genomes of the Poaceae family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polymerase chain reaction
  • Retrotransposon gypsy-like.
  • Specific pair primer RyeR3/F3
  • TaKaRa Ex TaqTM enzyme