بررسی پاسخ ژنوتیپ های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کمبود روی در شرایط گلخانه

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

کمبود روی در خاک های آهکی عامل محدود کننده عملکرد و کیفیت محصول است. لوبیا گیاهی حساس به کمبود روی می باشد. برای بررسی پاسخ ژنوتیپ های مختلف لوبیا به کمبود روی خاک، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو عامل که عامل اول دو سطح روی (0 و 10 میلی‌گرم روی در کیلوگرم خاک به صورت سولفات روی ) و عامل دوم 12 ژنوتیپ لوبیا بودند که با سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا شد. جذب روی بخش های جوان و مسن اندام هوایی همبستگی معنی داری با روی کارایی کل داشت اما غلظت روی بخش های جوان و مسن اندام هوایی همبستگی کمتری با روی کارایی کل داشت. بنابراین، شاخص جذب روی نسبت به غلظت روی خصوصیت مناسب تری برای شناسایی ژنوتیپ های لوبیای روی کارا می باشد. در شرایط کفایت روی در تمام ژنوتیپ ها ، تولید ماده خشک در مقایسه با گیاهان کشت شده در شرایط کمبود روی افزایش یافت. در شرایط کمبود روی، تولید ماده خشک بخش جوان اندام هوایی در ژنوتیپ های غیرروی کارا کمتر بود. اما در بخش مسن اندام هوایی ماده خشک بیشتری به دست آمد. به علاوه، پاسخ ژنوتیپ های غیر روی کارا در مقایسه با ژنوتیپ های روی کارا نسبت به کاربرد کود روی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responses of Various Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes to Zinc Deficiency

نویسندگان [English]

  • mohsen beygi 1
  • gholamreza savaghebi 2
  • babak motashare zade 3
چکیده [English]

Zink deficiency in calcareous soils of arid and semi-arid regions is a limiting factor for crop yield. Bean is considered as one of sensitive plants to zinc (Zn) deficiency. To study the responses of various bean genotypes to soil zinc deficiency, a greenhouse experiment was carried out. A factorial completely randomized design with three replications was conducted. The first factor was two levels of Zn (0 and 10 mg Zn kg-1 soil) and the second factor was 12 genotypes of beans. Zn uptake was found to be significantly correlated with Zn level, however, zinc concentrations of both old and young plant portions had lower correlation. Therefore, zinc uptake is a suitable characteristic to identify zinc efficient genotypes compared to Zn concentration. Adequate Zn supply in studied genotypes enhanced shoot dry matter production of bean genotypes compared to plants cultivated under low Zn condition. Under low Zn condition, dry matter production of young part of shoot was lower in the Zn inefficient genotypes, but in the old portion of the shoot exhibited higher dry matter. In addition, compared to efficient genotypes, responses of inefficient bean genotypes were higher to zinc application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • young and old portions of shoot
  • zinc concentration and uptake
  • zinc efficiency