تاثیر پرایمینگ بذر و سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناس ارشد شاهرود

چکیده

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت، آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال زراعی 86-85 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مصرف نیتروژن بصورت کود اوره در سه سطح (250،150و 350 کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و پرایمینگ بذر (پرایم و عدم پرایم کردن) و هیبرید های ذرت شامل SC704 و KOSS444 هر کدام در دو سطح بعنوان فاکتور فرعی به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بالاترین میزان عملکرد دانه، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه ، طول و قطر بلال در گیاهان پرایم شده رقم SC704 وجود داشت. سطوح کود اوره نیز تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای آن داشت بطوریکه بیشترین میزان آن مربوط به تیمار مصرف 350 کیلوگرم در هکتار اوره بود. تعداد ردیف دانه در بلال در گیاهانی که بذر آنها پرایم شدند بیشتر از گیاهان پرایم نشده بود و گیاهانی که بذر آنها پرایم شده بود در تمام سطوح مصرف کود دارای تعداد ردیف دانه در بلال بیشتری در مقایسه با تیمار عدم پرایم بودند. بیشترین و کمترین تعداد دانه در ردیف به ترتیب در گیاهان حاصل از بذرهای پرایم شده رقم SC704 و مصرف 350 کیلوگرم در هکتار کود اوره و گیاهان حاصل از بذرهای پرایم نشده رقم KOSS444 و مقدار مصرف 150کیلوگرم در هکتار کود اوره حاصل گردید. با افزایش میزان مصرف کود اوره، وزن هزار دانه در هر دو هیبرید افزایش یافت و بیشترین وزن هزاردانه در رقم پرایم شده SC704 با مصرف 350 کیلوگرم کود اوره در هکتار حاصل گردید. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که هیدرو پرایمینگ بذر باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید می گردد و هیبرید SC704 نسبت به KOSS444 برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Seed Priming and Different Levels of Urea on Yield and Yield Component of Two Corn (Zea mays) Hybrids

نویسندگان [English]

  • hamid abbasdokht 1
  • mohammad reza edalat pishe 2
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of seed priming and different levels of nitrogen on yield and yield components of two corn (Zea mays) hybrids, an experiment was carried out as split plot factorial based on a randomized complete block design (RCBD) with four replications in Agricultural Research Station of Shahrood University of Technology. The treatments were urea levels (150, 250, 350 kg/ha) as main factor and seed priming (primed and non-primed) and corn hybrids (SC704, KOSS444) as sub- plots. The results showed that seed yield, number of row per ear, number of seed per row, 1000- seed weight, ear length, ear diameter traits for primed seed of SC704 hybrid were maximum. Urea levels significantly affected yield and yield components and 350 Kg/ha urea produced maximum yield. Number of seed row per ear was maximum at primed seed at all urea levels. Maximum and minimum number of seed per row obtained from primed seed of S.C704 hybrid at 350 Kg/ha urea level and non-primed seed of KOSS444 hybrid at 150 Kg/ha urea level, respectively. Higher levels of urea increased 1000-seed weight in both hybrids and SC704 hybrid at 350 Kg/ha urea level produced maximum 1000-seed weight. Generally, priming improved yield and yield components of hybrids and SC704 was better than KOSS444.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Seed priming
  • urea
  • yield
  • Yield components