بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف توتون گرمخانه‌ای با استفاده از نشانگرISSR و رتروترانسپوزون

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گیلان

2 دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه گیلان

4 رئیس بخش ژنتیک و اصلاح نبات مرکز تحقیقات توتون گیلان

چکیده

گام اول در برنامه‌های به‌نژادی‌ تعیین تنوع ژنتیکی مواد اصلاحی است. استفاده از نشانگرهای مولکولی سبب کاهش مدت زمان اصلاح و هزینه‌های پروژه‌های اصلاحی می‌شود. در این مطالعه تنوع ژنتیکی، 49 ژنوتیپ توتون با استفاده از 12 نشانگر ISSR، 3 نشانگر رتروترانسپوزون و یک نشانگر ترکیبی ISSR و رتروترانسپوزون مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از 16 آغازگر 147 نوار چندشکل به‌دست آمد، که از بین آغازگرهای مورد استفاده، آغازگر TOS-2 با 16 نوار و آغازگرهای UBC811 و TOS-1 با 14 نوار بیشترین و آغازگرهای UBC825 و TOS-3 با 4 نوار کمترین تعداد نوار چندشکل را ایجاد نمودند. میزان اطلاعات چندشکلی نشانگرها بین 27/0 تا 46/0 و شاخص نشانگر از 15/1 تا 87/5 متغیر بود. تجزیه به بردارهای اصلی نشان داد که دو مولفه اول توانستند در مجموع 75/16 درصد از واریانس کل را توجیه کند. تجزیه خوشه‌ای به روش UPGMA، 49 ژنوتیپ مورد مطالعه را در پنج گروه قرار داد، که به ترتیب شامل 9، 4، 1، 13 و 22 ژنوتیپ شدند. صحت گروه‌بندی حاصل از تجزیه خوشه‌ای توسط تابع تشخیص کانونی به روش خطی فیشر با 6/79 درصد تائید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Genetic Diversity of Flue-Cured Tobacco )Nicotiana Tabacum L.) Genotypes using ISSR and Retrotransposon Markers

نویسندگان [English]

  • mohammad mohsen zade 1
  • habibollah samizade lahiji 2
  • ali alami 3
  • mardavij shoayi deylami 4
  • soheyla talesh sasani 3
1
2
3
4
چکیده [English]

The first step in breeding programs is detecting the genetic diversity in breeding materials. Molecular markers help to reduce costs and time in breeding programs. Genetic variation in 49 genotypes of tobacco were studied using 12 ISSR markers, 3 Retrotransposon markers and the combination of ISSR and Retrotransposons. One hundred forty seven polymorphic bands were produced using 16 primers. Tos-2 primer with 16 followed by UBC811 and TOS-1 with 14 bands had the maximum and UBC825 and TOS- 3 with 4 band had the minimum polymorphic bands. PIC value varied between 0.27 to 0.46 and MI between 1.15 to 5.87. Principal Coordinates Analysis showed that the aforementioned values could explain total variation of 16.75 percent. In this study, cluster analysis using UPGMA, placed 49 genotypes in five cluster groups. Groups include 9, 4, 1, 13 and 22 genotypes, respectively. Discriminate Function via Fisher's linear (79.6 percent) confirmed the validity of clustering analysis result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discriminant function analysis.
  • marker index
  • Polymorphism Information Content
  • Tobacco