مقایسه پاسخ‌های انتخاب مستقیم و همبسته عملکرد و اجزای عملکرد علوفه در ژنوتیپ‌های فستوکای بلند تحت شرایط معمول و تنش رطوبتی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

برای بهبود صفت پیچیده‌ای مانند عملکرد، یکی از مؤثرترین روش‌ها در گزینش ژنوتیپ‌های مطلوب، استفاده از شاخص‌های انتخاب می‌باشد. در این پژوهش، به منظور ارزیابی کارآیی روش‌های مختلف انتخاب، 50 ژنوتیپ فستوکای بلند (Festuca arundinace) در یک آزمایش مزرعه‌ای با دو سطح رطوبتی شامل شرایط معمول و تنش رطوبتی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‌ 1389مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص‌های انتخاب اسمیت-هیزل و پسک-بیکر بر‌اساس پنج صفت تعداد ساقه بارور، نسبت برگ به ساقه، ارتفاع بوته، درصد ماده خشک و قطر یقه و همچنین پاسخ های مستقیم و همبسته این صفات به همراه عملکرد علوفه خشک، برای هر یک از شرایط رطوبتی محاسبه شدند. هر دو شاخص در دو شکل، همراه با عملکرد و بدون عملکرد نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پاسخ مستقیم و همبسته صفات نشان داد که در شرایطی مشابه این آزمایش ژنوتیپ‌هایی با تعداد ساقه بارور، ارتفاع بوته، قطر یقه بیشتر و درصد ماده خشک کمتر از پتانسیل عملکرد بالاتری برخوردار می‌باشند. در شاخص اسمیت-هیزل، صفات عملکرد و تعداد ساقه بارور بالاترین پاسخ به انتخاب را در هر دو شرایط رطوبتی داشتند در حالی که در شاخص پسک-بیکر صفت عملکرد دارای پاسخ به انتخاب منفی بود. نتایج حاکی از آن بود که شاخص انتخاب اسمیت-هیزل (همراه با عملکرد) بالاترین کارایی انتخاب را دارا بود و می‌تواند برای انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب در برنامه‌های اصلاحی فستوکای بلند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Direct and Indirect Selection Response for Forage Yield and Its Components in Tall Fescue under Normal and Water Stress Environments

نویسندگان [English]

  • maryam ebrahimian 1
  • mohammad mahdi majidi 2
  • agha fakhr mirlohi 2
  • elnaz ahmadi shad 1
چکیده [English]

Breeding based on selection indices is an effective method for improving complex traits such as yield. To assess the efficiency of different selection methods, 50 genotypes of tall fescue (Festuca arundinace) were evaluated under two moisture conditions including full irrigation (normal environment) and deficit irrigation (stress environment). The experiment was conducted according to a randomized complete block design with three replications during 2009 and 2010. Selection indices were calculated based on Smith-Hazel and Pesek-Baker methods by five traits including number of stem per plant, leaf/stem ratio, plant height, percent of dry matter and crown diameter under both conditions in two forms (with and without dry matter yield). Also response to selection and relative selection efficiency were estimated for studied traits and dry matter yield. Results showed that genotypes with the highest number of stem, leaf/stem ratio, plant height, crown diameter and the lowest percent of dry matter had the highest yield potential. In Smith-Hazel index under both moisture conditions, dry matter yield and number of stem per plant had the highest gain, while in Pesek-Baker index, dry matter yield had a negative gain. Result indicated that Smith-Hazel index (with yield) had the most selection efficiency and can be used in tall fescue breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Pesek-Baker index
  • Response to selection
  • Smith-Hazel index