مکان یابی کروموزومی شاخص های زراعی وفیزیولوژیکی مقاومت به خشکی در جو با استفاده از رگه های دارای یک جفت کروموزوم اضافی گندم-جو

نویسندگان

1 استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

3 استادیار مرکز تحقیقات دیم سرارود کرمانشاه

4 دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

برای مکان یابی کروموزومی شاخص های زراعی وفیزیولوژیکی مقاومت به خشکی، آزمایشی با استفاده از رگه های دارای دو کروموزوم اضافی گندم- جو در سال زراعی 1383-1382 در محل معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم-ایستگاه سرارود کرمانشاه انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بسیار معنی داری بین اکثر صفات مورد بررسی وجود دارد. با استفاده از مقایسه ی میانگین ها مشخص گردید که بیشتر ژن های کنترل کننده شاخص های مقاومت به خشکی بر روی کروموزوم های 4H و5H قرار گرفته اند. بررسی شاخص تحمل به تنشSTI) )و شاخص ها ی فیزیولوژیکی انتخاب چند گانه ((MSI نشان داد که اکثر جایگاه های کروموزومی کنترل کننده شاخص های مقاومت به خشکی بر روی کروموزوم های 4Hو5H قرار دارند . نتایج حاصل از نمودار سه بعدی وتجزیه کلاستر یکسان بود .در تجزیه همبستگی مشخص شد که کلروفیل aوb همچنین پرولین را می توان به عنوان شاخص های مقاومت به خشکی به کار برد. اما میزان آب نگهداری شده (ELWR)،محتوای آب نسبی (RWC)،میزان کاهش نسبی آب (RWD) میزان آب نسبی از دست رفته (RWL)،کلروفیل فلورسنس(CHF)، پایداری غشای سلولی (CMS)و محتوای کلروفیل برگ (LCC) بعنوان شاخص های فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Chromosomes Location in Barley Carrying the Genes Controlling Agronomical, Physiological and Metabolitical Indicators of Drought Tolerance using Wheat-Barley Disomic Addition Lines

نویسندگان [English]

  • ezatollah farshadfar 1
  • majid gheytooli 2
  • reza hagh parast 3
  • anita yaghooti poor 4
چکیده [English]

In order to locate the QTLs involved in the inheritance of agronomical, physiological and metabolitical indicators of drought tolerance in barley, an experiment was carried out using a wheat-barley disomic addition lines. This research was conducted in 2003-2004 at the Dry Land Agricultural Research Institute, Sararood, Kermanshah, Iran. The results of analysis of variance revealed highly significant differences for most of the investigated traits. Mean comparison exhibited that most of the genes controlling drought tolerance criteria are located on chromosomes 4H and 5H. The overall consideration of the indices using stress tolerance index (STI) and physiological multiple selection index (MSI) indicated that most of the QTLs responsible for the genetics of drought tolerance predictors are located on chromosomes 4H and 5H. A three dimensions-plot and cluster analysis confirmed the same conclusion. In correlation analysis, chlorophyll a and b and also proline were detected as indicator of drought tolerance, but excised leaf water retention (ELWR), relative water content (RWC), relative water deficit (RWD), relative water loss (RWL), chlorophyll fluorescence (CHF), cell membrane stability (CMS) and leaf chlorophyll content (LCC) are proved to be physiological indices of drought tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disomic addition lines
  • Gene location
  • Multiple selection index.
  • Stress tolerance index