جذب و انتقال علفکش های توفوردی و گلایفوسیت نشاندار با کربن 14در جمعیت های علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی

4 استاد بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه گیاهپزشکی سازمان تحقیقات جهاد کشاورزی

چکیده

به منظور بررسی میزان جذب و انتقال علفکش توفوردی و گلایفوسیت در طی مراحل مختلف رشد جمعیت های علف هرز کاتوس آزمایشی در سال 1389 در پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی کشور اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه مرحله مختلف رشد چهار اکوتیپ علف هرز کاتوس و دو نوع علف کش نشاندار شده با کربن 14 (گلیفوسیت و توفوردی) بود. استخراج علف کش نشاندار و شمارش آن نشان داد که جذب و انتقال این علفکش ها در مراحل مختلف رشد اکوتیپ های مختلف گیاه کاتوس از جهت میزان جذب و انتقال به قسمتهای گیاه با هم تفاوت معنی دار داشتند. ردیابی علف کش گلایفوسیت نشاندار در کاتوس های حاصل از ریزوم نشان داد مراحل رشد از نظر بازیافت و انتقال به اندام هوایی زیر محل تلقیح و انتقال به ریشه با هم تفاوت داشتند. کمترین مقدار جذب از برگ هدف و همچنین انتقال علف کش به بالای محل تلقیح در اکوتیپ اهواز و در گیاه کامل بود و سایر اکوتیپ ها و مراحل رشد تفاوت معنی داری باهم نداشتند در حالیکه در انتقال علف کش به زیر محل تلقیح و انتقال ریشه اکوتیپ اهواز بیشترین انتقال سایر اکوتیپ ها بدون تفاوت معنی دار بودند. اکوتیپ های مختلف نیزدر مراحل جذب و انتقال با هم تفاوت معنی دار داشتند. ردیابی علف کش گلایفوسیت نشاندار در کاتوس های حاصل از بذر نشان داد که از نظر درصد انتقال به اندام هوایی بالای محل تلقیح و انتقال به ریشه تفاوت معنی داری بین اکوتیپ ها دیده نشد ولی از نظر انتقال به زیر محل تلقیح و برگ هدف با هم تفاوت معنی دار وجود داشت. همچنین این آزمایش نشان داد جذب و انتقال علف کش توفوردی در تمامی مراحل رشد و در اکوتیپ های مختلف با هم در سطوح مختلف تفاوت معنی دار داشتند. با ردیابی این علف کش در گیاه حاصل از بذر مشخص گردید که بجز درصد جذب از برگ هدف، سایر مراحل جذب ، انتقال و بازیافت علفکش با هم تفاوت معنی دار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Absorption and Translocation of C14-Labelled Glyphosate and 2,4-D in Populations of Swallow-Worts (Cynanchum acutuml.) in Iran

نویسندگان [English]

 • javad yoosefi 1
 • hasan alizade 2
 • seyed mohammad bagher hosseini 2
 • abbas majd abadi 3
 • fariba mighati 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In order to investigate the absorption and translocation of glyphosate and 2,4-D during various stages of growth in swallow-worts weed populations, this study was carried out in 2010 at the Iranian Agricultural, Medical and Industerial Research Institute of Atomic Energy Organization. Treatments used in this study included three different stages of growth, four weed ecotypes of swallow-worts, and two types of herbicides labelled with carbon 14 (glyphosate and 2,4-D), respectively. Extraction and counting of labelled herbicide showed that herbicide absorption and translocation in different growth stages of different ecotypes of swallow-worts considering the absorption and transfer to different parts of the plant were significantly different. Labeled glyphosate herbicide detected in swallow-worts rhizome showed that the development of recycling and transport to the site of inoculation and shoot to root at the highest levels were different. The least amount of herbicide uptake and transport of herbicides to the leaves above the inoculation site and the plant was in Ahwaz ecotype and other ecotypes and growth stages were not significantly different from each other. But in the case of herbicide transport to the inoculation site and transporte to the roots, Ahvaz ecotype had the highest transmission and the rest showed no significant differences. Different ecotypes also showed significant differences in absorption and transfer steps. Detection of labelled glyphosate herbicide in swallow-worts showed that there was no significant difference in the percentage of transport to a higher place of the inoculation site and transport to the root between ecotypes. However, the transfer of herbicide to the lower site of inoculation and the target leaves were significantly different. This study also showed that the uptake and transport of herbicide 2,4-D in all stages and in different ecotypes with different levels were significantly different. By detection of this herbicide in the plant, it was shown that, except to the amount of absorption by the target leave, the remaining steps of capturing, transporting and recycling of herbicides were significantly different.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 14C
 • 2
 • 4.D
 • Glyphosate
 • Rate of herbicide absorption and translocation
 • Swallow_wort