اثر بقایای گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، شاخص‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزا عملکرد سیب زمینی (.Solanum tuberosum L)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 ‌عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز

5 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بقایای گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل علف‌های هرز، شاخص‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزا عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، در سال زراعی 88-1387 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کود سبز چاودار، کلزا، تریتیکاله، جو، کنترل شیمیایی و شاهد (بدون گیاه پوششی و با علف هرز) تیمارهای این آزمایش بودند. غلات زمستانه مورد استفاده، در زمان برگرداندن بقایا به خاک ماده خشک بیشتری را نسبت به کلزا تولید کردند. گیاهان پوششی طی سه مرحله نمونه‌برداری (15، 45 و 75 روز پس از سبز شدن سیب زمینی)، علف‌های هرز سیب زمینی را بطور معنی‌داری در مقایسه با شاهد کنترل کردند. بقایای آمیخته با خاک کلزا و چاودار در طی دوره رشد سیب زمینی بیشترین میزان کنترل علف‌های هرز را شدند، بطوریکه به ترتیب 61 و 57 درصد میانگین مجموع وزن خشک علف‌های هرز را در مقایسه با شاهد کنترل کردند. همچنین تیمارهای مذکور، به ترتیب 36 و 35 درصد میانگین تراکم علف‌های هرز کشت سیب زمینی را نسبت به شاهد کاهش دادند. بقایای آمیخته با خاک کلزا و چاودار، شاخص‌های فیزیولوژیک سیب زمینی را بهبود دادند. تراکم و وزن خشک علف‌های هرز در دوره رشد سیب زمینی، شاخص‌های فیزیولوژیک و میانگین وزن غده با عملکرد غده سیب زمینی همبستگی معنی‌داری نشان دادند. تیمارهای کلزا و چاودار دارای بیشترین عملکرد غده سیب زمینی بودند، بطوریکه به ترتیب 54 و 50 درصد عملکرد بیشتری را در مقایسه با شاهد تولید کردند. تیمارهای مذکور میانگین وزن غده‌های سیب زمینی را نیز به ترتیب 74 و 38 درصد در مقایسه با شاهد افزایش دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Cover Crops Residue on Weed Control, Physiological Indices, Yield and Yield Components of Potato (Solanum tuberosum L.)

نویسندگان [English]

  • mahdi ghafari 1
  • goodarz ahmadvand 2
  • mohammad reza ardakani 3
  • iman nadeali 4
  • faramarz elahi panah 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of winter crops residues on weed control, physiological indices, yield and yield components of potato. An experiment was carried out at the research farm of Colleg of Agricultural of Bu-Ali Sina University in 2009. The experiment was a randomized complete block design with three replications. Residues of rye, oilseed rape, triticale, barley, chemical weed control and control (no cover crop and no chemical control) were the experimental treatments. The results showed that winter cereals residues produced more biomass than winter oilseed rape residues. Cover crop treatments showed significant different in weed control of potato at 3 times (15, 45 and 75 days after germination) in compare to control treatment. Residues of oilseed rape and rye had the most inhibition affects on summer weeds. These treatments, decreased average biomass of weeds by 61 and 57 percent, respectively, in compare to control. Oilseed rape and rye residues in compare to control, reduced weeds density in potato by 36 and 35 percent, respectively. Residues of oilseed rape and rye improved physiological indices of potato. A significant correlations of weeds plant population, weeds dry matter, physiological indices and average tuber weight of potato with potato yield was detected. The treatments of oilseed rape and rye in compare to control, increased tuber yield of potato by 54 and 50 percent, respectively. These treatments, increased the average tuber weight by 74 and 38 percent, respectively, in compare to control,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • growth indices
  • oilseed rape
  • rye
  • triticale