اثر سیستم های مختلف تغدیه با استفاده از کودسبز و زئوپونیکس بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در کشت متوالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور بررسی اثر سیستم های مختلف تغدیه با استفاده از کودسبز و زئوپونیکس بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در کشت متوالی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 1388و 1389به مدت دو سال اجرا گردید .طرح آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در نظر گرفته شد که در آن عامل اصلی عبارت بود از سیستم کشت متوالی در 2 سطح با و بدون کود سبز و عامل فرعی عبارت بود از 4 نوع سیستم تغذیه ای شامل 1- کود آلی زئوپونیکس??Z100?، 2- کود تلفیقی (75% آلی زئوپونیکس + 25% کود شیمیایی (Z75F25)، 3- کود تلفیقی (50% آلی زئوپونیکس + 50% کود شیمیایی) (Z50F50)و 4- کود تلفیقی (25% آلی زئوپونیکس + 75% کود شیمیایی) (Z25F75) . نتایج تجزیه مرکب دو سال اجرای آزمایش نشان داد که وجود کود سبز در سیستم کشت سبب افزایش تعداد دانه گردید. اثر متقابل کود سبز و زئوپونیکس نیز منجر به افزایش عملکرد بیولوژیک در تیمارهای کود سبز و 100% زئوپونیکس (GMZ100) و کود سبز و کود تلفیقی 25% زئوپونیکس + 75% شیمیایی (GMZ25F75) گردید. در صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن، کود کامل زئوپونیکس (Z100) و پس از آن50% زئوپونیکس + 50% شیمیایی ((Z50F50 به عنوان بهترین گزینه شناخته شده و قابل توصیه جهت کشاورزان می باشند. بالاترین درصد پروتئین در سیستم تلفیقی 25% زئوپونیکس + 75% شیمیایی Z25F75 و سپس در 50% زئوپونیکس + 50% شیمیایی Z50F50 بدست آمد. در خصوص کیفیت روغن نیز میزان اسید‌پالمیتیک در پاسخ به کاربرد کود سبز در سیستم کشت متوالی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Fertilizing Systems using Green Manure and Zeoponix on Quantitative and Qualitative Yield of Sunflower in Sequential Cropping

نویسندگان [English]

  • faeze daryayi 1
  • amir ghalavand 2
  • mohammad reza chaichi 3
  • ali sooroosh zade 4
1
2
3
4
چکیده [English]

To study the effects of different fertilizing systems using green manure and zeoponix on grain yield and its components in sunflower, an experiment was conducted at the Research Farm of Collage of Agriculture, Tarbiat Modares University in 2010 and 2011. The Experimental treatments were arranged as split plot design on the base of a complete randomized block design with three replications. Two farming systems (with and without green manure) were assigned to the main plots and different fertilizing treatments consisted of zeoponics (control), zeoponics+25% chemical fertilizer, zeoponics+50% chemical fertilizer, and zeoponics+75% chemical fertilizer were assigned to the sub plots. The combined analysis of variance showed that using green manure in crop sequence increased the number of seeds per head. Interaction of green manure and zeoponix application affected biologic yield of sunflower. Green manure and 100% zeoponix and green manure and 25% zeoponix + 75% chemical fertilizer were the superior treatments. The highest amounts of 1000 seed weight, seed yield and oil yield were observed in 100% zeoponix and then 50% zeoponix + 50% chemical fertilizer treatments. These treatments were known as the best treatment to introduce for farmers to use. The highest protein percentage was observed in 25% zeoponix + 75% chemical fertilizer and 50% zeoponix + 50% chemical fertilizer. Regarding to oil quality, palmitic acid percentage was decreased by presence of green manure in crop sequence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical fertilizer
  • Fertilizing systems
  • Green manure
  • Quantitative and Qualitative yield
  • Sunflower
  • zeoponix