بررسی ارتباط برخی از صفات مهم اقتصادی با پروتئین‌های ذخیره‌ای در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان

1 استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیا و تعیین ارتباط برخی از صفات مهم اقتصادی با پروتئین‌های ذخیره‌ای، 60 ژنوتیپ لوبیا در سه رنگ سفید، قرمز و چیتی در قالب طرح اگمنت در سه بلوک همراه چهار رقم شاهد بررسی شد. میانگین عملکرد دانه تک بوته ژنوتیپ‌های لوبیا سفید بیشتر از دو رنگ دیگر بود. اکثر صفات مورد مطالعه در بین دو گروه لوبیای دانه ریز و دانه درشت اختلاف معنی‌داری نشان دادند. همبستگی معنی‌دار و مثبت بین صفات تعداد نیام در بوته، وزن صد دانه و تعداد دانه در نیام با عملکرد تک بوته بدست آمد. پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه توسط روش استخراج متوالی پروتئین‌های محلول در نمک تهیه شدند و تجزیه آنها به روش SDS-PAGE انجام گردید و دو الگوی غالب مشاهده شد. بررسی ارتباط صفات کمی با نوار‌های پروتئینی و مقایسه میانگین دو گروه واجد و فاقد این نوار‌ها با تجزیه واریانس و آماره چند متغییره 2T هتلینگ نشان داد که بین وجود و عدم وجود نوار‌های پروتئینی در برخی صفات از جمله وزن صد دانه، تعداد دانه در نیام و سایر ویژگی‌های دانه و نیام اختلاف معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای به روش UPGMA براساس چند شکلی نوارهای پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه در 60 ژنوتیپ لوبیا دو گروه متمایز از هم را نشان داد. گروه اول شامل همه ژنوتیپ‌های لوبیا سفید و قرمز به جز دو ژنوتیپ 31126 و31116 بود و گروه دوم در برگیرنده تمام ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی به همراه دو ژنوتیپ لوبیا قرمز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships of some Economically Important Traits with Storage Proteins in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • mostafa valizade 1
  • farzaneh shariati 2
  • hooshang alyari 3
  • sajad moharamnejad 2
1
2
3
چکیده [English]

In order to evaluate the genetic diversity of common bean (Phaseolus vulgaris L.) and the relationships between studied characteristics with seed storage proteins, 60 genotypes with three colors (white, red and pinto bean) were studied using an augmented design with three blocks and four varieties as controls. The majority of studied traits were significantly different between large and small seeded beans. Significant and positive correlations were observed between number of pods per plant, 100 weight and number of seeds per pod and grain yield. Seed storage proteins were prepared by consecutive extraction of salt soluble proteins and the proteins were separated by SDS-PAGE procedure and two different banding patterns were observed. Analysis of variance and multivariate method of Hoteling,s T2 test showed that there were significant differences between presence and absence of some proteins for 100 seed weight, number of seeds per pod and other characteristics of seed and pod. Cluster analysis, using UPGMA procedure, based on seed storage proteins banding pattern in 60 genotypes formed two groups. First group contained all genotypes of white and red beans except two genotypes and second group contained all genotypes of pinto bean with two genotypes of red bean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • electrophoresis
  • Grain yield
  • Storage protein