تأثیر پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت برسبز شدن، عملکرد بیولوژیک و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت هیبرید سینگل کراس 260 در شرایط همدان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سیا همدان

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات تیمار پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر سرعت و درصد سبز شدن، عملکرد بیولوژیک و برخی شاخص های فیزیولوژیک ذرت سینگل کراس 260 در همدان آزمایشی در سال 1389 به صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل 3 تاریخ کاشت (کشت زود هنگام، کشت به موقع و کشت دیر هنگام) و کرت های فرعی شامل 4 تیمار پرایمینگ بذر در مزرعه (پرایمینگ با آب، محلول اوره، محلول روی و پرایم نشده) بودند. نتایج نشان داد که پرایم با محلول های روی و اوره در تاریخ کشت اول باعث افزایش سرعت سبز شدن بذرها شد. همچنین بذرهای پرایم شده با محلول روی و آب معمولی در تاریخ کشت اول درصد سبز شدن بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشتند و در تاریخ کشت دوم هر دو تیمار اوره و روی موجب افزایش این صفت شد. در حالیکه در کشت سوم تنها اوره سبب افزایش درصد سبز شدن گردید. پرایمینگ بذر با آب و محلول روی در تاریخ های کشت اول و سوم توانست حداکثر سرعت رشد محصول را افزایش دهد. همه تیمارهای پرایم شده در مقایسه با شاهد حداکثر شاخص سطح برگ بالاتری دارا بودند. تمامی تیمار‌های پرایمینگ در تاریخ کاشت اول عملکرد بیولوژیک را افزایش دادند و در این میان تیمار‌های آب و اوره تأثیر بیشتری داشتند. عدد اسپاد نیز با اعمال تیمار‌های پرایمینگ در تاریخ‌های کشت اول و سوم نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. به‌طور کلی نتایج نشان داد که با پرایم کردن بذرها به‌ویژه با آب و محلول اوره می‌توان در منطقه همدان کشت را زودتر انجام داد تا امکان طولانی‌تر شدن فصل رشد و اجتناب از سرمای زودرس پائیزه را به منظور افزایش تولید فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of on-Farm Seed Priming and Sowing date on Seedling Emergence, Biological Yield and some Physiological Indices of Corn (S.C.260) in Hamedan

نویسندگان [English]

  • rana moosavi 1
  • mohammad ali abootalebian 2
  • ali sepehri 2
  • akram mahdizadeh 1
1
2
چکیده [English]

To evaluate the effects of on-farm seed priming treatments and sowing dates on rate and percentage of seedling emergence, biological yield and some physiological indices of corn hybrid (SC. 260) an experiment was conducted in Hamedan, Iran in 2010. A split plot in a randomized complete block design with three replications was conducted. Main plots include three sowing dates (early, on-time and late seeding time) and subplots were representative of four on-farm seed priming treatments (priming with tap water, urea, and zinc solutions and non-priming). Results showed that priming with zinc and urea solutions in the first date increased emergence rate. Percentage of emergence was increased by zinc solution and tap water at the first sowing date, while in the second sowing date using urea and zinc solutions increased percentage of emergence. However, in the third sowing date only urea solution was effective. The highest of maximum crop growth rate was achieved in the first and third sowing dates with tap water and zinc solution. All priming treatments were higher in maximum leaf area index than the non-primed treatment. In the first sowing date, all priming treatments exhibited higher biological yield especially in tap water and urea solution. Finally, the SPAD numbers in all priming treatments in the first and third sowing dates were higher than non-primed treatment. Generally, it was concluded that in Hamadan, seed priming especially with tap water and urea solution could help early seeding of corn plant and to avoid early chilling damage in autumn

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Corn.
  • on-farm seed priming
  • seedling emergence
  • Sowing date