بررسی اثر پسماند گندم و تراکم‌ آفتابگردان بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد آفتابگردان

نویسندگان

1 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،

چکیده

تأثیر پسماند گندم و تراکم آفتابگردان بر زیست توده و ارتفاع تاج پوشش علف های هرز، طی آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل و در 3 تکرار انجام شد. تیمار عبارت بودند از: 5 سطح مختلف پسماند گندم شامل صفر، 1250،2500، 3750 و 5000 کیلوگرم در هکتار بعلاوه تیمار سوزاندن 5000 کیلوگرم در هکتار پسماند گندم (سطوح عامل اول) و سه تراکم آفتابگردان شامل 50، 70 و 90 هزار بوته در هر هکتار بعنوان سطوح عامل دوم. طی فصل رشد زیست توده و ارتفاع تاج پوشش علف‌های‌هرز در 3، 6 و 9 هفته پس از کاشت اندازه گیری شد. براساس نتایج، با افزایش حجم پسماند گندم و تراکم آفتابگردان از زیست توده و ارتفاع تاج پوشش علف‌های‌هرز کاسته شد. کاربرد پسماند گندم به میزان 3750 و 5000 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در نمونه برداری‌های هفته‌های سوم، ششم و نهم باعث کاهش 80/71، 17/73 و48/87 درصد در زیست توده علف های هرز شد. همچنین با افزایش تراکم آفتابگردان از 50 به 90 هزار بوته در هکتار 9/36، 94/49 و 18/36 درصد کاهش ارتفاع تاج پوشش علف‌های‌هرز به ترتیب در نمونه برداری‌های مذکور مشاهده شد. حداکثر افزایش عملکرد دانه در اثر افزایش پسماند گندم 86/29 و با افزایش تراکم آفتابگردان 73/31 درصد مشاهده گردید. به این ترتیب کاربرد حداقل 2500 کیلوگرم پسماند گندم به همراه تراکم 90 هزار بوته در هکتار آفتابگردان می‌تواند نقش به سزایی درکاهش جمعیت علف‌های هرز داشته و بعنوان رهیافتی در جهت مدیریت تلفیقی علف های هرز بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of wheat residue and different densities of sunflower on weed biomass and sunflower (Helianthus annus L.) yield.

نویسندگان [English]

  • mojtaba hosseini 1
  • gholamreza zamani 2
  • hasan alizadeh 3
  • seyedvahid eslami 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Field experiment was conducted to assess the efficacy of wheat residues and different densities of sunflower in weed control during 2007 growing season. The experimental design was a randomized complete block with three replications. The experiment was set up in factorial arrangement, amount of 0, 1250, 2500, 3750, 5000 Kg ha-1 of wheat residue and burning of residue (5000 kg ha-1) were the levels of factor A and three densities of sunflower consisting of 50000, 70000 and 90000 plants ha-1 were factor B. During growth season measurement of weed biomass and weed height in 3, 6 and 9 week after planting was conducted. Increasing amounts of wheat residue and sunflower density decreased weeds biomass and height. 71.8, 73.17 and 87.48 percent of weed biomass reduction occurred with increase in wheat residue at 3, 6 and 9 weeks after planting, respectively. Also increasing sunflower density from 50000 to 90000 Plants ha-1 decreased the weeds canopy height. Sunflower grain yield increased 29.86 and 31.73 percent with increasing wheat residue and sunflower density, respectively. Applying 2500 kg.ha-1 wheat residue integrated with sunflower planting at density of 90000 plants ha -1 can give an effective control of weeds and can be an alternative to cut herbicide use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density. Weed biomass
  • Sunflower
  • Wheat residue