پیش بینی رویش علف‌هرز خاک‌شیر (Descurania sophia) وسلمه‌تره (Chenopodium album) با مدل‌های دمایی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

4 دانشیار موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

به منظور بررسی زمان رویش علف‌هرز خاک‌شیر و سلمه‌تره مطالعه‌ای در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 89-88 انجام شد. در این بررسی پنج مزرعه تحت کشت جو (یک مزرعه)، چغندرقند (یک مزرعه) و گندم (سه مزرعه) مورد بررسی قرار گرفتند. در هر مزرعه بین 3 تا 5 قطعه به‌طور تصادفی انتخاب و در هر قطعه 3 کادر چوبی ثابت جهت شمارش گیاهچه‌های علف‌های هرز نصب گردید. در طول فصل به صورت هفتگی گیاهچه های خاک شیر و سلمه تره شمارش و حذف گردیدند. شمارش گیاهچه‌ها تا زمانی که رویش جدید مشاهده نشد ادامه یافت. به منظور تخمین زمان رویش گیاهچه‌های خاک‌شیر و سلمه‌تره به عنوان متغیرهای وابسته از روی واحدهای دمایی موثر در رشد (GDD) به عنوان متغیر مستقل، از مدل‌های لجستیک سه پارامتری، گامپرتز سه پارامتری و ویبول چهار پارامتری جهت برازش استفاده شد. نتایج نشان داد مدل گامپرتز سه پارامتری بهترین برازش را نسبت به داده‌ها داشت. رشد گیاهچه‌های خاک‌شیر در مزرعه جو در اوایل فصل پس از دریافت GDD 5 آغاز شده و در GDD 190 به حداکثر رشد رسید. همچنین در مزارع گندم که دارای کانوپی‌های مشابهی بودند روند رویش در GDD‌های نزدیک به هم اتفاق افتاد. رویش گیاهچه‌ها در این مزراع ازGDD 60 آغاز و در260 GDDبه حداکثر رشد خود رسید. رشد گیاهچه‌های علف هرز سلمه‌تره در مزارع گندم روند یکسانی را طی نکرد. با وجود این تفاوت‌ها، علف هرز سلمه‌تره در طول فصل با دریافت مقدار GDD بیشتر، سریعتر از علف هرز خاک‌شیر به نقطه اوج رشد رسیده است، که می‌تواند ناشی از فنولوژی متفاوت دو علف هرز پاییزه و بهاره باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emergence Prediction of Flixweed (Descurania Sophia) and common Lambs quartes (Chenopodium album) using thermal model

نویسندگان [English]

  • maryam akrami 1
  • saeed vazan 2
  • mostafa oveysi 3
  • Mohammad noghabi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Prediction of seasonal weed seedling emergence patterns is useful in weed management programs. This study was carried out in research fields of Islamic Azad University – Karaj Branch in 2009-2010. Five crop fields were chosen including: barley, sugar beet and three wheat fields and in each fields between 3 to 5 sites selected randomly. Three quadrates were fixed in each sites for studying weeds emergence. Weeds emergence was weekly measured during growth season. Three models including logistic, gompertz, and weibull, were used to describe weed seedling emergence against thermal time. Gompertz model showed the best fit to data. Flix weed emergence in barely field started after receiving 5 GDD and reached maximum emergence after 190 GDD. Also in wheat fields with similar canopy, weed seedling emergence started in the same time. Although weed seedling emergence in these fields was started in 60 GDD and reached maximum emergence after 260 GDD, however weed seedling emergence of common Lambs quartes in wheat fields didn’t show similar patterns. In conclusion, growth rate of common lambs quartes increased to the maximum rate with receiving less GDD in compare to flixweed. This phenomenon may be related to their different phonological characteristics of two weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • empirical models
  • Gompertz model
  • Sugar beet
  • weed management
  • Wheat