مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو در شرایط تنش شوری

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

5 کارشناسی ارشد مؤسسه تحقیقات دیم سرارود

چکیده

گیاهان قادرند در پاسخ به تنش‌های محیطی مکانیسم‌های سازگار خود را فعال کنند و با تغییر در بیان ژن‌هایشان به عوامل محیطی واکنش نشان دهند. لذا در همین راستا از تکنیک پروتئومیکس به منظور شناسایی پروتئین‌های پاسخ‌دهنده به تنش شوری در جو لاین 527 استفاده گردید. برای بررسی اثر تنش شوری طولانی مدت بر روی الگوی پروتئوم جو، بذور لاین 527 (تهیه شده از مؤسسه نهال و بذر) در گلخانه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران کشت شدند. اعمال تنش بر روی گیاهان در مرحله 4 برگی، با سطوح صفر (آب معمولی بعنوان شاهد) و 300 میلی‌مولار NaCl صورت گرفت. نمونه‌گیری با جدا کردن برگ چهارم گیاهان در 21 روز بعد از اعمال تنش انجام شد. استخراج پروتئین کل بر اساس روش TCA-استون تغییر یافته انجام شد. پروتئین‌های استخراج شده از برگ جو در بعد اول به وسیله ژل‌های IPG با شیب پی اچ 7-4 جداسازی شدند. در بعد دوم ژل‌های اکریل آمید با غظت 5/12 درصد استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز ژل‌ها نشان داد که از میان بیش از 500 لکه پروتئینی دارای تکرارپذیری، تعداد 124 لکه دارای تفاوت معنی‌دار در بین تیمارها بودند. با استفاده از طیف‌سنج جرمی MALDI-TOF-TOF 21 لکه پروتئینی شناسایی شدند. این پروتئین‌هایی شامل Oxygen-evolving enhancer protein 2، متیونین سولفوکسید ردوکتاز، پروتئین‌های متصل شونده به RNA کلروپلاستی، سیکلوفیلین کلروپلاستی، رابیسکو، فعال‌کننده رابیسکو، Nascent polypeptide associated complex alpha، تیوردوکسین، دهیدرواسکوربات ردوکتاز، شبه جرمین، پروفیلین، پروتئین عمومی تنش و پروتئین‌های ریبوزومی بودند که در مکانیسم‌های فتوسنتز، اکسایش-کاهش، ترجمه، انتقال سیگنال و انتقال پروتئین دخیل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Proteomic Salinity Responses in Barley

نویسندگان [English]

  • Foad Fatehi 1
  • Abdolhadi Hosseinzadeh 2
  • Houshang Alizadeh 3
  • Mahboubeh Haji Abbasi 4
  • Akbar Shabani 5
چکیده [English]

Responses of plants to salinity stress and development of salt tolerance are extremely complex and various mechanisms appear to be involved. We employed a proteomic approach to study the mechanism of plant responses to salinity in a sensitive cultivar of barley (527 line). Three-week-old seedlings were treated with 300 mM NaCl for 3 weeks. Total proteins of fourth leaf were extracted and separated by two-dimensional gel electrophoresis. 377 protein spots were reproducibly detected, including 55 that were up-regulated and 69 down-regulated. Using MALDI-TOF-TOF MS, 25 proteins involved in many cellular functions were identified. These proteins were; oxygen-evolving enhancer protein, methionine sulfoxide reductase, chloroplast RNA-binding proteins, chloroplast-localized cyclophilin, rubisco, ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase activase, Nascent polypeptide associated complex alpha, thioredoxin, dehydroascorbate reductase, oxalate oxidase-like protein or germin-like protein, profilin, universal stress proteins and ribosomal protein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley.
  • Proteomics
  • salinity
  • Two-dimensional electrophoresis