ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) با استفاده از نشانگرهای ملکولی AFLP

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 30 نمونه بذور رازیانه که از مناطق مختلف ایران و چندین کشور اروپایی جمع‌آوری شده است با استفاده از 20 ترکیب آغازگر انتخابی AFLP مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع از 1127 نوار مشاهده شده، 250 نوار چندشکلی نشان داده شدند. آغازگر E11-M20 با تعداد 20 باند و آغازگرهای E46-M35 و ETG-M20 با تعداد 8 باند به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد نوار چندشکلی را به خود اختصاص دادند. میزان شباهت ژنتیکی مشاهده شده بر اساس اطلاعات این نشانگرها برابر 60% بود. بیشترین تشابه ژنتیکی مشاهده شده بین دو ژنوتیپ از کشور مجارستان برابر 97% و در نمونه‌های ایرانی مربوط به دو ژنوتیپ از شهرهای کرج و کاشان برابر 89% بوده است. یک ژنوتیپ از تبریز با 40% تنوع ژنتیکی، بیشترین میزان تنوع را با سایر نمونه‌ها نشان داد. نتایج حاصل از گروه‌بندی تجزیه خوشه‌ای تا حدی ارتباط بین تنوع ملکولی و تنوع جغرافیایی را نشان داده است به طوریکه نمونه‌های جمع‌آوری شده از مناطق نزدیک‌تر به هم، در برخی موارد در گروه‌ها و یا زیرگروه‌های یکسان قرار گرفتند. از طرف دیگر برخی از نمونه‌هایی که در یک زیرگروه قرار گرفته بودند نیز از مناطق جغرافیایی متفاوتی بودند که می‌تواند به دلیل تشابه شرایط اقلیمی یا تبادل فیزیکی مواد بین این مناطق بوده باشد. نتایج این بررسی بیانگر مناسب بودن نشانگرهای AFLP برای ارزیابی تنوع ژنتیکی نمونه‌های مختلف رازیانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Diversity in Fennel Accessions Using AFLP Markers

نویسندگان [English]

  • Mohammadhossein Hassani 1
  • Sepideh Torabi 2
  • Mansour Omidi 3
  • Alireza Etminan 4
  • Taraneh Dastmalchi 1
چکیده [English]

In this study, genetic diversity of 30 accessions of the Fennel from different cities of Iran and other Asian and European countries were assessed by using 20 selective AFLP primers. Totally, from 1127 observed bands, 250 bands were polymorph. E11-M20 primer with 20 bands, also E46-M35 and ETG-M20 primers with 8 bands indicated the maximum and minimum numbers of polymorphism, respectively. According to these markers, similarity among the genotypes was 60%. The most genetic similarity was 0.97, found between two genotypes from Hungary. In Iranian genotypes, genetic similarity was 0.89 which was found between Karaj and Kashan genotypes. One genotype from Tabriz with a genetic diversity of 40% exhibited the most scope of diversity in comparison with other genotypes. The results from cluster analysis to some extent showed a relationship between molecular diversity and geographic diversity, in a way that the genotypes gathered from regions close to one another were in some cases placed in the same groups or subgroups. On the other hand, some of the genotypes placed in the same subgroups, were from different geographic regions, which could also be a reason for similarity of regional conditions or physical interchange of elements in these regions. The results of this study showed that AFLP markers are proper tools for assessing genetic diversity of Fennel accessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AFLP markers
  • Genetic diversity
  • medical plants
  • The Fennel.