بررسی ارتباط فیلوژنتیکی نواحی اینترونی و اگزونی ژن ACC، در گونه‌های مختلف جو بومی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

جنس جو متعلق به طایفه Triticeae از خانواده گندمیان تک‌لپه، است. ژن تک کپی پلاستیدی استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز، آنزیمی اساسی در سنتز اسیدهای چرب در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها می‌سازد و اهمیت این آنزیم در شروع واکنش سنتز اسیدهای چرب می‌باشد. این ژن از توانایی بالایی، جهت تجزیه‌های فیلوژنتیکی، تکاملی و سیستماتیکی گراس‌ها برخوردار می‌باشد. در این آزمایش، برای اولین بار، رابطه فیلوژنتیکی هشت گونه و زیرگونه جو‌های بومی ایران شامل H. murinum، H. bulbosom، H. marinum، H. brevisubulatum.، H. vulgare ssp. spontaneum، H. vulgare ssp. distichon، H. vulgare ssp. tworow جو دو ردیفه، H. vulgare ssp. hexastichonجو شش ردیفه، با استفاده از آغازگر اختصاصی ژن استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز ACC1، بررسی شدند. در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار‌های مختلف بیوانفورماتیکی، تعداد اگزون و اینترون گونه‌ها محاسبه و همچنین توالی‌های آنها بررسی گردید. درخت تکاملی گونه‌ها و زیرگونه‌ها بر اساس نواحی اینترون و اگزون به تنهایی و همچنین کل توالی ژن ACC ترسیم گردید. درخت تکاملی بر اساس کل توالی ژن ACC، گونه‌های جو بومی ایران را به دو گروه کلی تقسیم نمود. گونه‌های H. spontaneum، H. distichon، H. tworow، H. hexastichon در هر سه درخت در کنار یکدیگر قرار گرفتند. همچنین H. bulbosom،H. brevisubulatum و H. murinum در کنار یکدیگر و جدا از بقیه گونه‌ها و زیرگونه‌ها جای گرفتند. درخت تکاملی بر اساس کل ژن مشابهت بسیار زیادی با درخت حاصل از توالی اگزون‌ها داشت. نتایج نشان می‌دهد گونه‌هایی که تعداد اگزون مشابه بیشتری دارند، در درخت فیلوژنی در شاخه‌های نزدیک‌تری نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه ژن ACC1 در بررسی‌های فیلوژنتیکی گراس‌ها منبع ارزشمندی می‌باشد، لذا روابط تکاملی و همچنین روابط منطقی و معقول تاکسونومی گونه‌های مهم و بومی جو ایران در برنامه‌های اصلاحی می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogenetic Relationship of Intron and Exon Regions of ACC Gene in some Wild Barley Species from Iran

نویسندگان [English]

  • Marjan Behzadi rad 1
  • Mohammadreza Naghavi 2
  • Alireza Taleei 2
  • Alireza Abbasi 3
1
2
3
چکیده [English]

Barley belongs to the Poaceae which is the largest monocotyledon family. Plastid single-copy gene acetyl-CoA carboxylase (ACCase) is the first step in the biosynthesis of fatty acids and therefore, it is used to study the phylogenetic relationships, evolutionary and systematic of grasses. In this study, for the first time, phylogenetic relationship of eight species of Hordeum genus from Iran including: H. murinum, H. marinum, H. brevisubulatum, H. vulgare ssp. spontaneum, H. vulgare ssp. distichon, H. vulgare ssp. tworow, H. vulgare ssp. Hexastichon, H. bulbosom were investigated using gene-specific primers acetyl-CoA carboxylase (ACC1). By using various bioinformatics tools the number of exons and introns in the species and their sequences were calculated. Three phylogenetic trees were obtained using exons, introns and whole sequence. Phylogenetic tree of the whole sequence of the ACC gene divided Iranian species of Hordeum in two main groups, which was very similar with the phylogenetic tree obtained by exon sequences. H. spontaneum, H. distichon, H. tworow, H. hexastichon were clustered in the same subgroups in all three phylogenetic trees. Moreover, H. bulbosom, H. brevisubulatum, H. murinum were grouped together. Since ACC1 gene is a valuable source for phylogenetic analysis in the Triticeae tribe, the results of this study can find reasonable and important taxonomy relationships among Hordeum species from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACC gene
  • Exon
  • Hordeum
  • Intron.
  • Molecular phylogenetic