اثر کاربرد خاکی و برگی عنصر آهن (Fe) بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، تحت دو رژیم رطوبتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران

3 استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد خاکی و برگی کلات آهن بر روی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گلرنگ تحت دو رژیم آبیاری، آزمایشی مزرعه‌ای به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1387 در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شاهد، انجام شد. در این بررسی دو سطح تیمار آبیاری، آبیاری کامل (آبیاری بر اساس تخلیة 50 درصد رطوبت ظرفیت زراعی) قطع آبیاری در مرحلة گلدهی و گرده‌افشانی (آبیاری بر اساس تخلیة 75 درصد رطوبت ظرفیت زراعی)، به عنوان فاکتور اصلی و هشت سطح کلات آهن که 4 سطح آن به صورت کاربرد خاکی (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) و 4 سطح به صورت تغذیة برگی (0، 1، 2 و 3 در هزار) به عنوان فاکتور فرعی بر روی ژنوتیپ گلرنگ بهاره IL111 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد بررسی شامل میزان پروتئین‌های محلول برگ، پرولین، مالون دآلدهید، کربوهیدرات‌های محلول (گلوکز، زایلوز و مانوز) و محتوای نسبی رطوبت برگ (RWC) بود. اثر سطوح آبیاری×کلات آهن بر پروتئین‌های محلول برگ، پرولین، مالون دآلدهید، کربوهیدرات‌های محلول (گلوکز، زایلوز و مانوز) و محتوای نسبی رطوبت برگ (RWC) معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که بالاترین مقادیر پروتئین‌های محلول برگ، پرولین، گلوکز، زایلوز و مانوز در شرایط بدون قطع آبیاری با کاربرد خاکی کلات آهن به دست آمد. در حالیکه در شرایط تنش رطوبتی میزان پرولین و قند محلول گلوکز به طور میانگین با سطوح محلول‌پاشی کلات آهن و مقادیر کربوهیدرات‌های محلول (زایلوز و مانوز) و محتوای نسبی رطوبت برگ (RWC) با کاربرد سطوح خاکی کلات آهن افزایش بیشتری داشتند. بالاترین مقدار پروتئین‌های محلول برگ در سطح تنش رطوبتی با مصرف 150 کیلوگرم کلات آهن و محلول‌پاشی 3 در هزار به دست آمد. مقدار مالون دآلدهید (MDA) نیز با کاربرد خاکی در سطح تنش کاهش معنی‌داری داشت. نتایج نشان داد که کاربرد کلات آهن می‌تواند سبب افزایش تحمل این ژنوتیپ گلرنگ بهاره (IL111) به تنش خشکی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Soil and Foliar Application of Fe on some Biochemical Characteristics of Safflower (Carthamus tinctorius L.) under Two Irrigation Regimes

نویسندگان [English]

 • Keyvan Fathi amirkhiz 1
 • Majid Amini Dehaghi 2
 • Seyed Ali-Mohammad Modarres Sanavi 3
 • Siyavash Heshmati 1
چکیده [English]

In order to study the effects of soil and foliar application of Fe-EDDHA on some biochemical and physiological traits in safflower under two irrigation regimes an experiment was conducted in 2008 growing season in Research Field of Faculty of Agriculture, Shahed University. The experimental design was a split-plot based on randomized complete blocks with four replications. Mainplots consisted of two levels of irrigation included full irrigation (irrigation to reach 50% soil moisture depletion of field capacity), and withholding irrigation in flowering stage (irrigation to reach 75% soil moisture depletion of field capacity). Eight Fe levels of Fe-EDDHA (Sequestrene 138) including four levels as soil application (0,50, 100 and 150 kg ha-1) and four levels as foliar application (foliar application of water, 1, 2 and 3 g l-1) were used in sub-plot unit on spring cultivar of safflower (IL111). In this research, traits consisted of leaf soluble proteins, proline accumulation, MDA, soluble sugars (glucose, xylose and mannose), and RWC. The results showed that the highest levels of leaf soluble proteins, glucose, xylose and mannose were detected under non-stress condition with soil application of Fe-EDDHA. While amount of proline and glucose increased with foliar application of Fe-EDDHA and xylose, mannose and RWC with soil application of Fe-EDDHA under stress condition. The highest amount of leaf soluble proteins obtained with soil application (150 kg ha-1) and foliar application (3 g l-1) of Fe-EDDHA under stress condition. MDA decreased significantly with soil application of Fe-EDDHA under stress condition. The results showed that application of Fe-EDDHA, could increase drought tolerance in safflower genotype (IL 111).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fe
 • Malondealdehyde
 • proline
 • Protein
 • Safflower
 • soluble sugars
 • Water stress.