تأثیر جداگانه و ترکیبی علف‌کش‌ها بر روی علف‌های هرز مزارع ذرت (Zea mays L.) در دو الگوی کشت تک ردیفه و دو ردیفه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشتاسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی علف‌کش‌ها بر روی علف‌های هرز مزارع ذرت در دو الگوی کشت تک‌ردیفه و دو ردیفه در سال 1387 در قالب آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، انجام گرفت. الگوهای کشت تک‌ردیفه و دوردیفه به صورت جداگانه و به فاصله 12 متر از هم کاشته شدند. آزمایش به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار مجموعاً با 11 تیمار، مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها عبارت بودند از: کاربرد علف‌کش‌های آترازین، آلاکلر، نیکوسولفورون، فورام سولفورون، ریم‌سولفورون، آترازین+آلاکلر، نیکوسولفورون+فورام سولفورون، نیکوسولفورون+ ریم‌سولفورون، ریم‌سولفورون+ فورام سولفورون، شاهد عاری از علف هرز و شاهد آلوده به علف هرز در تمام طول فصل. مقایسه میانگین تیمار‌ها نشان داد که مخلوط ‌علفکشی آترازین+آلاکلر در غلظت بکار برده شده، تأثیر بیشتری از دیگر تیمار‌ها برکاهش وزن خشک علف‌های هرز داشت و تیمارهای نیکوسولفورون و فورام سولفورون در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. بهترین علف‌کش از خانواده سولفونیل اوره، از نظر تأثیر برکاهش وزن خشک علف‌های هرز و افزایش عملکرد، نیکوسولفورون بود. فورام‌‌‌سولفورون و ترکیب نیکوسولفورون و فورام‌سولفورون نیز بعد از آن قرار گرفتند. الگوی کشت دو ردیفه نسبت به تک‌ردیفه تأثیر بیشتری بر کاهش وزن خشک علف‌های هرز و در نتیجه افزایش عملکرد ذرت داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Herbicides and Planting Pattern on Weeds of Maize (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • Amin-allah Ghasam 1
  • Hassan Alizadeh 2
  • Mohammadreza Bihamta 2
چکیده [English]

This study was conducted in 2008 at the research field of University of Tehran, Karaj. The experiment was designed as a randomized complete block design with three replications. Treatments were: atrazine 1kg/ha, alachlor 4kg/ha, atrazine+alachlor (1+4) kg/ha, nicosulfuron 80 g ai/ha, furamsulfuron 45g ai/ha, rimsulfuron 25g ai/ha, nicosulfuron+furamsulfuron (80+45) g ai/ha, nicosulfuron+rimsulfuron (80+25) g ai/ha, furamsulfuron+rimsulfuron (45+25) g ai/ha, weedy and weed checks as controls. Results showed that at 15 and 30 days after treatment, maximum reduction in weed density was observed with atrazine+alachlor, atrazine and alachlor and maximum reduction in weed biomass was observed with atrazine+alachlor and nicosulfuron. The effect of plant pattern was significant on density and biomass of weeds in 30 days after treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass.
  • planting pattern
  • sulfonylurea