تأثیر آللوپاتیک عصاره چاودار روی مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه چند گونه علف‌هرز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

آللوپاتی از جمله ابزارهای موجود در مدیریت علف‌های هرز می‌باشد که اخیراً به دلیل حرکت به سوی کشاورزی پایدار و کاهش مصرف علف‌کش‌ها مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک چاودار (Secale cereale L.) روی شش گونه علف‌هرز خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.)، چچم (Lolium rigidum Gaudin)، خونی‌واش (Phalaris minor Retz.)، خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.)، خرفه (Portulaca oleracea L.) و قدومه‌کوهی (Thlaspi arvense L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل (6*2) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1387 در آزمایشگاه علوم علف‌های هرز پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. عصاره حاصل از دو نوع اندام چاودار (اندام هوایی و ریشه) در شش غلظت مختلف (صفر، 25/6، 5/12، 25، 50 و 100 درصد) روی بذور گونه‌های مختلف علف‌هرز اعمال و صفات مربوط به درصد جوانه‌زنی، رشد ریشه‌چه و ساقه‌چه و وزن گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت‌های پایین عصاره آبی چاودار اثر تحریک کنندگی داشته و موجب افزایش صفات اندازه‌گیری شده در برخی از علف‌های هرز مورد بررسی در این آزمایش نسبت به شاهد (آب مقطر) شدند. در حالی که غلظت‌های بالای عصاره آبی چاودار اثر بازدارندگی بیشتری داشته به طوری‌که غلظت 100 درصد موجب کاهش بسیار شدید اغلب صفات اندازه‌گیری شده گردید. عصاره آبی اندام هوایی چاودار تأثیر منفی‌تری نسبت به عصاره ریشه بر روی همه صفات مورد بررسی، احتمالاً به دلیل مواد بازدارنده بیشتر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Allelopathic Effects of Rye (Secale cereale L.) Extract on Several Weed Seed Species Properties

نویسندگان [English]

  • Sirvan Babaei 1
  • Hassan Alizadeh 2
  • Iraj Nosrati 1
  • Marjan Diyanat 3
  • Zahra Farokhi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Allelopathy is one of the valuable tools in weed management that recently is considered in sustainable agriculture and reduces herbicide rate challenges. In order to study the allelopathic effects of rye (Secale cereal L.) on six weed spices seeds including Milk thistle (Silybum marianum L.) Gaertn, Wimmer ryegrass (Lolium rigidum Gaudin), Lesser canarygrass (Phalaris minor Retz.), Charlock mustard (Sinapis arvensis L.), Little hogweed (Portulaca oleracea L.) and Field pennycress (Thlaspi arvense L.) a study was carried out as a factorial experiment in a complete randomized design in Weed Library Research, University of Tehran, in 2008. Different weed seeds treated with two kind of rye aqueous extracts (shoots and roots) in six different concentration (zero, 6.25, 12.5, 25, 50 and 100). Germination rate, radicle and shoot growth, and seedling weight were evaluated. Results showed that low concentrations of aqueous rye extracts had inducing effect and led to increase in measured weed properties compared with control (distillated water). While high concentrations of aqueous rye extracts had negative effect on studied traits and also the effect of root extracts were higher than shoot extracts. Shoot aqueous extracts of rye in comparison with root extracts showed more negative effects in all studied traits because they probably have more inhibitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathic plant
  • Allelopathy
  • Germination rate
  • Rey extracts
  • Weed.