کاربرد نانو ذرات نقره در کنترل آلودگی میکربی و بازیابی گیاهچه‌های دابلد هاپلویید چغندر قند در شرایط این ویترو

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج

2 استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج

3 استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج

چکیده

در این تحقیق امکان بازیابی گیاهچه‌های دابلد هاپلویید آلوده و رو به اضمحلال حاصل از کشت تخمک با استفاده از نانوذرات نقره در کشت بافت گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر متفاوت نانونقره (صفر، 50، 75، 100، و 125 پی‌پی‌ام) در محیط کشت جامد MS استفاده شد و گیاهچه‌های دابلد هاپلویید آلوده با تیمار شستشوی اولیه و بدون انجام شستشو با محلول نانونقره، در تیمارهای مختلف واکشت گردیدند. از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار استفاده شد و پس از 30 روز تعداد گیاهچه‌های بازیابی شده مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو فاکتور پیش شستشو و کاربرد نانونقره اثر معنی‌داری بر کنترل آلودگی دارند. رفتار نانوذرات نقره در محیط کشت مایع و جامد متفاوت بوده و علاوه بر اثر ضدمیکربی آن تحت تأثیر ترکیب محیط کشت قرار گرفت. ضمن اینکه باکتری‌ها حتی در غلظت‌های 100 و 125 پی‌پی‌ام نانونقره حذف نشدند اما از رشد و تکثیر آنها جلوگیری شد. به موازات افزایش غلظت نانونقره، یک افزایش خطی در نرخ بازیابی گیاهچه‌های دابلد هاپلویید آلوده مشاهده گردید. روند پوسیدگی گیاهچه‌ها در غلظت 125 پی‌پی‌ام نانوذرات نقره متوقف شده و بازیابی سبزینگی و تکثیر گیاهچه‌ها در شرایط این ویترو با نرخ صددرصد اتفاق افتاد. چنین به نظر می‌رسد که تأثیر نانوذرات نقره صرفاً به علت خاصیت ضد میکربی نبوده و احتمال می‌رود در فرایندهای بیوشیمیایی و خصوصیات محیط کشت دخالت داشته باشد که نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Silver Nanoparticles to Control In vitro Microbial Contamination and Recovery of the Sugar Beet Doubled Haploid Plantlets

نویسندگان [English]

  • Faranak Rouzbeh 1
  • Daryoush Davoudi 2
  • Eslam Majidi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of nanosilver colloid as a new antimicrobial agent against Erwinia in tissue culture of sugar beet for the recovery of the contaminated doubled haploid plantlets. The nanosilver colloidal solution of 4000 ppm was diluted in different concentrations (0, 50, 75, 100 and 125 ppm) and was added to the solid MS medium. In a factorial experiment, sample pre-washing (before subculture) with nanosilver solution to one–half of the plantlets was used. There were 10 treatment combinations replicated 5 times each. Number of the recovered plantlets and new shoots after 30 days were analyzed by means of analysis of variance technique based on a completely randomized design. Both factors were found to be significant. Results showed that nanosilver’s behavior was different in liquid versus solid medium and affected by medium formulation. It was also indicated that the nanosilver did not remove completely bacteria from plantlets, even in as high as 120 ppm concentration, but drastically prevented bacterial growth and multiplication. A linear increase parallel to the nanosilver concentration occurred in the rate of recovery of the contaminated doubled haploid plantlets. Plantlets decay process was stopped in 125 ppm nanosilver concentration and effective recovery of them in in vitro condition occurred in the rate of 100%. Based on the results, it seems that the effectiveness of nanosilver on plantlet recovery is not just due to it’s antibacterial property, so it’s effect on the medium properties and biochemical processes need to be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • in vitro contamination
  • nanosilver
  • Sugar beet
  • Tissue culture.